1.600.000 tevreden klanten
FR / NL
Home > Geneesmiddelen (zonder voorschrift) > Pijn - Koorts - Griep > Aspegic 1000 Volwassene 20 Zakjes 1000mg

Aspegic 1000 Volwassene 20 Zakjes 1000mg

van Aspegic
Aspegic 1000 Volwassene 20 Zakjes 1000mg
7,79 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Aspegic 1000 Volwassene 20 Zakjes 1000mg

Indicaties:
Inflammatoire en degeneratieve aandoeningen van de gewrichten en de peri-articulaire structuren, uitsluitend om analgetische doeleinden en gedurende korte periodes.
Symptomatische behandeling van lichte tot matige pijn en/of van febriele toestanden.

Samenstelling:
Aspegic 1.000 mg Volwassenen: Lysin. acetylsalicylas 1,800 g — Aminoacetic. acid. — Ammonii glycyrrhizinas — Mandarin. essent. — Lactos.
Aspegic 500 mg: Lysin. acetylsalicylas 0,900 g — Aminoacetic. acid. — Ammonii glycyrrhizinas — Mandarin. essent. — Lactos.
Aspegic 250 mg Lysin. acetylsalicylas 0,450 g — Aminoacetic. acid. — Ammonii glycyrrhizinas — Mandarin. essent. — Lactos.
Aspegic 100 mg: Lysin. acetylsalicylas 0,180 g — Aminoacetic. acid. — Ammonii glycyrrhizinas — Mandarin. essent. — Lactos.

Posologie en wijze van gebruik:
Aspegic 1.000 Volwassenen. Zal voornamelijk gebruikt worden voor intensieve behandelingen. De gebruikelijke posologie is 1 zakje 3 maal per dag (1 zakje Aspegic 1.000 stemt overeen met 1 g acetylsalicylzuur). Deze vorm is uitsluitend voorbehouden voor volwassenen.
Aspegic 500. De posologie is 1 tot 2 zakjes, 2 tot 3 maal per dag, indien nodig. De maximale posologie voor Aspegic 500 is 12 zakjes per dag en 4 zakjes per inname bij volwassenen. (1 zakje Aspegic 500 stemt overeen met 0,50 g acetylsalicylzuur.) Bij kinderen is de maximale posologie acetylsalicylzuur 0,10 g per kilo lichaamsgewicht en per dag in 3 of 4 innamen. Deze vorm is bestemd voor volwassenen en grote kinderen (ouder dan 10 jaar).
Aspegic 250. De gemiddelde gebruikelijke posologie is van: — 30 maand tot 4 jaar: 1 tot 3 zakjes per dag, — 4 tot 8 jaar: 1 tot 4 zakjes per dag, — 8 tot 10 jaar: 1 tot 6 zakjes per dag, — ouder dan 10 jaar: 1 tot 8 zakjes per dag, te verdelen over 3 innamen per dag.
Deze posologie stemt overeen met 0,050 g per kilo lichaamsgewicht, en per dag acetylsalicylzuur te verdelen over 3 tot 4 innamen per dag (1 zakje Aspegic 250 stemt overeen met 0,250 g acetylsalicylzuur). De maximale posologie acetylsalicylzuur bij een kind ouder dan 30 maand is 0,100 g per kilo en per dag. Aspegic 250 moet niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 30 maand.
Aspegic 100. De posologie is 0,050 g/kg/dag acetylsalicylzuur te verdelen over 3 tot 4 innamen per dag: — 0 tot 1 jaar: 3 tot 5 zakjes per dag, — 1 tot 2 jaar: 3 tot 6 zakjes per dag, — 3 tot 5 jaar: 3 tot 9 zakjes per dag. (1 zakje Aspegic 100 stemt overeen met 0,100 g acetylsalicylzuur.)
De maximale posologie acetylsalicylzuur bij een kind jonger dan 30 maand is 0,080 g per kilo lichaamsgewicht en per dag. Bij zuigelingen jonger dan 6 maand moet de behandeling gebeuren onder strikt medisch toezicht. De behandeling zal ook van zo kort mogelijke duur zijn en mag de symptomatische periode niet overschrijden.
Bijzondere gevallen. De posologie moet onmiddellijk worden verminderd of stopgezet bij het voorkomen van volgende symptomen: oorsuizen, vertigo en verwardheid.
In geval van wijzigingen van de renale functie is het nodig meer tijd te laten tussen de verschillende innamen. — Bij lichte renale insufficiëntie (creatinine-clearance van 50 tot 80 ml/min) mag men 1 g acetylsalicylzuur toedienen, en dit alle 4 uur. — Bij gemiddelde renale insufficiëntie (creatinine-clearance van 10 tot 50 ml/min) moet men het product alle 6 uur toedienen. — Bij erge renale insufficiëntie (creatinine-clearance 10 ml/min), is het nodig een interval van 12 uur tussen 2 innamen te respecteren.
Gebruiksaanwijzing. De inhoud van één of meer zakjes oplossen in een weinig water, melk of fruitsap voor de inname.

Kenmerken:
Merk Aspegic
Categorie Pijn - Koorts - Griep
Prijs 7,79 €
Gewicht 71 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen

Contra-indicaties:
Ernstige nierinsufficiëntie. — Evoluerend gastro-duodenaal ulcus; — Antecedenten van overgevoeligheidsreacties (bronchospasmen, anafylactische reactie), voor tartrazine en/of voor NSAI of voor een andere bestanddeel van het geneesmiddel. — Alle constitutionele of verworven hemorragische ziekten. — Behandeling met methotrexaat in hoge dosissen (> 15 mg/week). — Behandeling met orale anticoagulantia in hoge dosissen. — Eerste en derde zwangerschapstrimester.

Bijzondere voorzorgen:
Acetylsalicylzuur moet met voorzorg gebruikt worden in geval van: — Antecedenten van gastro-duodenaal ulcus of digestieve bloedingen; — Nierinsufficiëntie (zie posologie). — Astma — Gebruik van een I.U.D. (cf "Interacties").
Acetylsalicylzuur is afgeraden bij jicht.
Af te raden bij menorragieën omdat acetylsalicylzuur de omvang en de duur van de regels kan verhogen.
In geval van vooraf bestaande leverinsufficiëntie, moet men de verschillende levertesten nauwgezet controleren, vooral voor wat betreft de verschillende stollingsfactoren.
Bij kinderen jonger dan 12 jaar met varicella of influenza B, werd het gebruik van acetylsalicylzuur in verband gebracht met het optreden van een syndroom van Reye (zie "Ongewenste effecten"). Bij kinderen jonger dan 12 jaar, waarbij men koorts van virale oorsprong vermoedt, mag men acetylsalicylzuur enkel toedienen indien andere geneesmiddelen geen voldoende resultaten geven. Als er bewustzijnsverlies en aanhoudend braken optreden tijdens een behandeling met acetylsalicylzuur, zou het kunnen gaan om tekens van het syndroom van Reye, een zeer uitzonderlijke ziekte, maar soms met fatale afloop, die een onmiddellijke medicamenteuze behandeling vereist. Er kon tot nu toe geen causaal verband met de inname van geneesmiddelen op basis van acetylsalicylzuur aangetoond worden.
Omwille van hun inhiberend effect op de prostaglandinesynthese, werden de NSAI betrokken bij het optreden van acute nierinsufficiëntie bij voorbeschikte personen (hartinsufficiëntie, cirrose): patiënten die lijden aan renovasculaire stoornissen, systemische lupus erythematodes of bij bejaarden.
Het langdurig gebruik van het geneesmiddel moet vermeden worden, gezien de mogelijkheid op de ontwikkeling van een chronische nierinsufficiëntie van het type "analgetische nier".
Het langdurig gebruik van analgetica kan aanleiding geven tot nefropathieën.
Het gebruik van acetylsalicylzuur is afgeraden beneden de 2 jaar en mag enkel onder strikte medische controle gebeuren.
Om een risico op overdosering te vermijden, controleren of er geen aspirine voorkomt in de samenstelling van andere geneesmiddelen.
In sommige gevallen van ernstig G6PD tekort, konden hoge dosissen aspirine aanleiding geven tot hemolyse. De toediening van acetylsalicylzuur in geval van G6PD tekort moet gebeuren onder medisch toezicht.
Gastro-intestinale bloedingen of ulcera/perforaties kunnen optreden op om het even welk moment tijdens de behandeling zonder dat er noodzakelijk voortekens of antecedenten zijn. Het relatief risico neemt toe bij bejaarden, bij personen met een laag lichaamsgewicht, bij patiënten die een antistollingsbehandeling of een plaatjesaggregatieremmende behandeling innemen (cf. rubriek "Medicamenteuze interacties"). In geval van een gastro-intestinale bloeding, de behandeling onmiddellijk stopzetten.
Rekening houdend met het plaatjesaggregatieremmend effect van aspirine, dat optreedt vanaf zeer lag dosissen en dat meerdere dagen aanhoudt, moet men de patiënt verwittigen van de hemorragische risico's die kunnen optreden in gevalvan een chirurgische, zelfs mineure chirurgische ingreep (bijv.: een tandextractie).

Zwangerschap en lactatie:
Zwangerschap.
Dier.
Er werd een teratogeen effect waargenomen.
Mens.
Op basis van verschillende studies (en in het bijzonder een prospectieve studie bij een groot aantal vrouwen) werd er geen teratogeen effect aangetoond van acetylsalicylzuur toegediend als acute behandeling tijdens het eerste trimester. De gegevens zijn minder talrijk voor de chronische behandelingen.
Niettemin moet de inname tijdens het eerste zwangerschapstrimester tegenaangewezen worden.
Na het tweede trimester: de inhibitoren van de prostaglandinesynthese kunnen blootstellen aan een verlenging van de bloedingstijd bij de moeder en het kind, aan een vroegtijdige sluiting van de ductus arteriosus, aan een verlenging van de arbeid en aan een risico op post-maturiteit.
De inname tijdens het derde trimester is tegenaangewezen.
Borstvoeding.
Afgeraden in geval van herhaalde toediening omwille van het toxisch risico (acidose, hemorragisch syndroom).

Ongewenste effecten:
Aspegic kan dezelfde bijwerkingen vertonen als deze die beschreven werden met acetylsalicylzuur.
Effecten op het centraal zenuwstelsel: — Oorsuizingen. — Gevoel van daling van de gehoorscherpte. — Hoofdpijn die gewoonlijk op overdosering wijst. — Duizeligheid.
Gastro-intestinale ongewenste effecten: — Maagulcera, manifeste (hematemesis, melena,?) of occulte digestieve bloedingen, die verantwoordelijk zijn voor ferriprieve anemie. — Abdominale pijn: de risico's op buikpijn, maagulcera zijn afgenomen met Aspegic als gevolg van de oplosbaarheid in water van lysine acetylsalicylaat.
Hematologische ongewenste effecten.
Hemorragische syndromen (epistaxis, gingivorragieën, purpura, ?) met een toename van de bloedingstijd. Deze werking blijft nog aanhouden 4 à 8 dagen na het stopzetten van acetylsalicylzuur. Ze kan een risico op bloedingen veroorzaken in geval van een chirurgische ingreep en ze kan de oorzaak zijn van een langdurige bloeding tijdens de menstruatie of in geval van een tandextractie.
Overgevoeligheidsreacties: — Overgevoeligheidsreacties (oedeem, urticaria, astma, anafylactische accidenten).
Andere: — Acetylsalicylzuur kan de arbeid verlengen en de bevalling vertragen. — Risico op hyperuricemie. — Acetylsalicylzuur werd verantwoordelijk gesteld bij de pathologie van het syndroom van Reye. Deze aandoening, die uitzonderlijk is in continentaal Europa, kan optreden bij kinderen jonger dan 12 jaar na een virale ziekte: varicella of influenza B; ze associeert een acute encefalopathie met een viscerale steatose met hepatisch overwicht. Men moet de leverfunctie regelmatig controleren bij kinderen die een behandeling op basis van salicylaten krijgen en de behandeling stopzetten zodra de eerste symptomen optreden: braken, stoornissen in de gevoeligheid en het bewustzijn, convulsies en lethargie.
In geval van gebruik van een hoge posologie, is het voorzichtig de transaminasen en andere levertesten regelmatig te controleren. Er werden gevallen van hepatitis gerapporteerd.

Overdosering - Interacties

Overdosering:
Bij kinderen.
De toxische dosis bij acute toediening is 150 mg/kg.
De behandeling bestaat er vooral in de dehydratatie te voorkomen, de pH te normaliseren door trage injectie van bicarbonaten en de glycemie in evenwicht te brengen. Deze behandeling moet gebeuren in gespecialiseerd ziekenhuismilieu.
Bij volwassenen.
Acute intoxicatie.
De acute intoxicatie kan licht (< 150 mg/kg), matig (150 - 300 mg/kg) of ernstig (> 300 mg/kg) zijn. De toxische tekens manifesteren zich als de plasmaconcentratie 300 à 400 mg/l bereikt en uiten zich, in functie van de bekomen salicylemie, door hyperventilatie, oorsuizingen, braken, hyperthermie, dehydratatie. De behandeling bestaat uit de evacuatie van de maaginhoud, de correctie van de metabole stoornis, de toename van de diurese.
Behandeling.
Dringende transfer naar een gespecialiseerd ziekenhuismilieu.
Snelle evacuatie van het ingenomen product door maagspoeling.
Controle van het zuur-base evenwicht.
Geforceerde alkalische diurese, mogelijkheid van hemodialyse of peritoneale dialyse indien nodig.
Chronische intoxicatie.
Ze kan optreden bij personen die 6 à 8 g/d acetylsalicylzuur innemen gedurende een lange periode.
Deze symptomen verdwijnen bij het stopzetten van de behandeling.

Interacties:
Tegenaangewezen associaties: — Methotrexaat in een dosis > 15 mg/week: toename van het bloedingsrisico.
Afgeraden associaties — Andere NSAI. — Heparine: toename van het bloedingsrisico. — Orale anticoagulantia: toename van het bloedingsrisico. — Ticlopidine: toename van het bloedingsrisico. — Uricosurica zoals benzbromaron en probenicid: afname van het uricosurisch effect. Allopurinol daarentegen, mag geassocieerd met acetylsalicylzuur in lage dosissen.
Associaties met voorzorg: — Antidiabetica, vooral de hypoglycemiërende sulfamiden: toename van het hypoglycemiërend effect. — Glucocorticoïden: daling van de salicylemie tijdens de behandeling met corticoïden en risico op salicylaat overdosering na hun stopzetting. — Diuretica: met hoge dosissen salicylaten: de patiënt hydrateren. De nierfunctie controleren in het begin van de behandeling omwille van een mogelijke acute nierinsufficiëntie bij de gedehydrateerde patiënt. — Interferon ?: risico op inhibitie van het effect van interferon ?. — Pentoxifylline: toename van het bloedingsrisico. — Methotrexaat in lage dosissen < 15 mg/week: toename van het bloedingsrisico.
In acht te nemen associaties: — I.U.D.: risico op verminderde efficiëntie van het I.U.D. — Trombolytica: toename van het bloedingsrisico. — Niet resorbeerbare antacida zoals magnesium, aluminium en calcium zouten, oxiden en hydroxiden: toename van de renale excretie van de salicylaten: een interval respecteren tussen de inname van de antacida en de salicylaten (2 u.). — Conversie-enzym inhibitoren (CEI): voor de salicylaten in hoge dosissen (< 3 g/d bij volwassenen): acute nierinsufficiëntie bij gedehydrateerde patiënten (daling van de glomerulaire filtratie door inhibitie van de vasodilaterende prostaglandines, als gevolg van de NSAI). Bovendien, afname van het antihypertensief effect. De patiënt hydrateren, de nierfunctie controleren in het begin van de behandeling.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.
Annuleren