Buscopan Forte Buikkrampen En Buikpijn Filmomhulde Tabletten 30x20mg

van Buscopan

  Aan mijn Favorieten toevoegen
11,89 
Op voorraad!
Voor België
(levering in afhaalpunt OF levering aan huis, op kantoor, enz.)
Morgen bij u geleverd (OF in afhaalpunt 24h via Mondial Relay of 24h via Bpost of 4 jours via ColliShop of 24h via DPD)
Dit product of geneesmiddel is voorradig. Newpharma garandeert dat meer dan 90% van de bestellingen (doorgegeven voor 16u op werkdagen) de volgende dag geleverd worden (werkdag).
Bij u in 48h (OF in afhaalpunt 48h via Mondial Relay of 48h via Bpost of 5 jours via ColliShop of 48h via DPD) Dit product of geneesmiddel is voorradig in een depot van een groothandelaar die minder frequent aan Newpharma levert. De normale leveringstermijn is dus wat langer.
Bij u in 3 jours (OF in afhaalpunt 3 jours via Mondial Relay of 3 jours via Bpost of 6 jours via ColliShop of 3 jours via DPD) Dit product of geneesmiddel is voorradig in een depot van een groothandelaar die minder frequent aan Newpharma levert. De normale leveringstermijn is dus langer.
Bij u in 7 jours (OF in afhaalpunt 7 jours via Mondial Relay of 7 jours via Bpost of 10 jours via ColliShop of 7 jours via DPD) Dit product moet bij de fabrikant besteld worden. De normale leveringstermijn wordt dus verlengd met maximum 1 week.
+
Tijdelijk niet beschikbaar
We zullen u via e-mail contacteren zodra dit artikel weer op voorraad is.
Veuillez indiquer une adresse e-mail valide
Uw aanvraag werd geregistreerd
Eigenschappen:
N-butylhyoscine is een anticholinergicum van het antimuscarine-type. De stof heeft een spasmolytische werking op de gladde musculatuur van de maagdarmtractus, de galwegen, de urinewegen en de genitaliën. Doordat N-butylhyoscine een quaternair ammoniumderivaat is, gaat het niet over in het centraal zenuwstelsel. Het heeft dan ook geen anticholinerge nevenwerkingen ter hoogte van het centraal zenuwstelsel.
Ondanks zijn kortstondige aanwezigheid in het bloed, vindt men N-butylhyoscine in hoge concentraties terug in de weefsels waar het zijn werking uitoefent (maag, darmen, galblaas, ureter, uretra).
De anticholinerge perifere werking veroorzaakt tegelijkertijd een ganglionblokkade in de wand en een antimuscarinerge werking.

Farmacokinetische eigenschappen:
- Absorptie:
Butylhyoscinebromide is een sterk gepolariseerde quaternaire ammoniumverbinding en wordt bijgevolg maar gedeeltelijk geabsorbeerd na orale (8%) of rectale (3%) toediening.
Na orale inname van een enkelvoudige dosis butylhyoscine tussen 20 en 400 mg werden gemiddelde piekplasmaconcentraties waargenomen tussen 0,11 ng/ml en 2,04 ng/ml na ongeveer 2 uur. In dezelfde dosisrange werden gemiddeld AUC0-tz-waardes waargenomen van 0,37 - 10,7 ng h/ml. De gemiddelde absolute biologische beschikbaarheid van zetpillen en omhulde tabletten met 100 mg butylhyoscinebromide was lager dan 1%.
Na intraveneus-toediening werd butylhyoscinebromide snel verspreid over de weefsels (t1/2α = 4 minuten, t1/2β = 29 minuten). Het distributievolume (Vss) bedraagt 128 l, ofwel ongeveer 1,7 l/kg.

- Distributie:
Butylhyoscinebromide heeft een grote affiniteit voor muscarine- en nicotinereceptoren en wordt vooral naar de spiercellen van de abdominopelvische regio en in de intramurale ganglia van de abdominale organen verdeeld. De plasma-eiwitbinding (albumine) bedraagt ongeveer 4,4%. In dierstudies is aangetoond dat butylhyoscinebromide (1 mM) niet door de bloed-hersenbarrière dringt maar er zijn geen klinische gegevens beschikbaar. In vitro is een interactie vastgesteld tussen butylhyoscinebromide (1,4 nM) en de epitheelcellen van de menselijke placenta.

- Metabolisme en eliminatie:
Na de orale toediening van een enkelvoudige dosis tussen 100 en 400 mg varieerde de halfwaardetijd van volledige eliminatie tussen 6,2 en 10,6 uur. De belangrijkste metabole weg is de scheiding via hydrolyse van de esterbinding. Oraal toegediende butylhyoscinebromide wordt uitgescheiden via de ontlasting en de urine. Studies bij de mens tonen aan dat 2 tot 5% van de radioactieve dosissen wordt uitgescheiden via de nieren na orale toediening, en 0,7 tot 1,6% na rectale toediening. Ongeveer 90% van de oraal toegediende radioactieve dosis wordt teruggevonden in de stoelgang. De uitscheiding via de urine bedraagt minder dan 0,1% van de dosis. De gemiddelde schijnbare klaring na een orale dosis van 100 tot 400 mg varieert van 881 tot 1420 l/min, en het overeenkomstige distributievolume ligt tussen 6,13 en 11,3 x 105 l, waarschijnlijk als gevolg van de lage systemische beschikbaarheid.
Klinische studies met intraveneus toegediende radiogemarkeerd butylhyoscinebromide laten zien dat 42 tot 61% van de dosis via de nieren wordt uitgescheiden en 28,3 tot 37% via de stoelgang. De hoeveelheid onveranderd werkzaam bestanddeel die in de urine wordt uitgescheiden, bedraagt ongeveer 50% .
De metabolieten die via de nieren worden uitgescheiden binden zich nauwelijks aan de muscarinereceptoren en dragen daarom niet bij aan de werking van butylhyoscinebromide.

Indicaties:
- Geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar
- Symptomatische behandeling van spasmen van het spijsverteringskanaal, de galwegen, de urinewegen en de genitaliën: galkolieken, nierkolieken, spastisch colon, slokdarmspasmen, maagspasmen, spasmen bij diarree of gastro-enteritis

Samenstelling:
- Een filmomhulde tablet bevat 20 mg butylhyoscine bromide.
- Hulpstof met bekend effect: Buscopan Forte bevat 138,5 mg lactose.
- Lijst van hulpstoffen: povidon, lactose monohydraat, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, opadray II

Gebruiksaanwijzing:
- Volwassenen: 1 filmomhulde tablet, 3 tot 5 maal per dag, in te slikken met wat vloeistof
- Bij volwassenen en adolescenten 100 mg/24 uur niet overschrijden
- Kinderen vanaf 6 jaar: zie volwassenen

Voorzorgsmaatregelen:
- Niet langer dan 7 dagen toedienen zonder medisch advies.
- Wegens het risico van medicamenteuze darmatonie, is langdurig gebruik tegenaangewezen.
- De klinische ervaring heeft aangetoond dat er geen speciale posologie nodig is bij nierinsufficiëntie.
- Buscopan Forte is tegenaangewezen bij kinderen jonger dan 6 jaar.
- Dit geneesmiddel bevat 138,5 mg lactose en is gecontra-indiceerd bij patiënten met een galactose-intolerantie, een Lapp lactasedeficiëntie of een glucose-galactose malabsorptie syndroom (zeldzame erfelijke aandoeningen).

Buscopan Forte is gecontra-indiceerd in geval van:
- Overgevoeligheid voor de werkzame stof (butylhyoscine bromide) of voor een van de in rubriek 6,1 vermelde hulpstoffen.
- Prostaatadenoom, prostaathypertrofie met urineretentie, niet behandeld gesloten-hoek-glaucoom, pylorobulbaire stenose, intestinale atonie, tachycardie, mechanische maagdarmobstructie, paralytische of obstructieve ileus, megacolon en myasthenia gravis.
- Wanneer ernstige, onverklaarbare abdominale pijn aanhoudt, verergert of gepaard gaat met urinewegaandoeningen, koorts, misselijkheid, braken, veranderingen in stoelgang, pijn bij abdominale palpatie, verlaagde bloeddruk, flauwvallen of bloed bij de ontlasting, dient men zo snel mogelijk een arts te raadplegen.
- De behandeling mag niet langer duren dan de symptomatische periode, om medicamenteuze darmatonie te vermijden.
- Voorzichtigheid is vereist bij patiënten die gemakkelijk intestinale of urinaire obstructies vertonen en bij patiënten met een onregelmatig hartritme.
- Het is af te raden Buscopan Forte toe te dienen bij gastro-oesofagale (maag-slokdarm) reflux.
- Toediening van anticholinergica, zoals Buscopan Forte, aan patiënten met een gesloten-hoek-glaucoom (diagnose niet gesteld, dus niet behandeld) kan aanleiding geven tot een stijging van de intraoculaire druk. Men moet dus voorzichtig zijn bij oudere personen. Als men na toediening van Buscopan Forte oogpijn vaststelt die gepaard gaat met roodheid van het oog en met gezichtsverlies, is het nodig een oogarts te raadplegen.
- Bij kinderen jonger dan 6 jaar is het aan te raden, voor de behandeling van buikpijn met onbekende oorzaak, rechtstreeks een arts te consulteren en niet eerst een eigen behandeling in te stellen.

- De anticholinerge effecten van sommige geneesmiddelen, zoals de tri- en tetracyclische antidepressiva, antipsychotica, antihistaminica, kinidine, amantadine en disopyramide en andere anticholinergica (bijvoorbeeld tiotropium, ipratr., samenstellingen met atropineachtige werking), kunnen die van Buscopan Forte versterken en omgekeerd.
- Door zijn invloed op de maagdarmmotiliteit, kan Buscopan Forte de absorptie van sommige geneesmiddelen beïnvloeden.
- In de praktijk echter werd geen enkele significante interactie aangetoond.
- Gelijktijdig gebruik van dopaminerge antagonisten, zoals metocl., cisapride, alizapride en domperidone, kan de effecten van deze producten op het maagdarmstelsel doen afnemen.
- Ook kan Buscopan Forte de tachycardie veroorzaakt door gebruik van bèta-mimetica doen toenemen.
- Uit voorzorg wordt het gebruik van Buscopan Forte tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode niet aangeraden.
- Patiënten moeten wel geïnformeerd worden over het risico op accommodatiestoornissen of
duizeligheid.
- Daarom is voorzichtigheid geboden en moet de patiënt eventuele gevaarlijke taken zoals rijden of machines bedienen vermijden wanneer hij één van deze bijwerkingen gewaarwordt.

- Bijwerkingen zijn geclassificeerd met de volgende frequenties:
Zeer vaak (> 1/10); vaak (> 1/100, <1/10); soms (> 1/1,000, < 1/100); zelden (> 1/10,000, < 1/1,000); zeer zelden (< 1/10,000); niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).
- Immuunsysteemaandoeningen: soms: anafylactische reacties en anafylactische shock, dyspnoe, huidreacties (pruritus, rash, urticaria, roodheid van de huid) en andere overgevoeligheidsreacties, angio-oedeem.
- Oogaandoeningen: niet bekend: voorbijgaande gezichtsstoornissen, mydriase, verhoogde intraoculaire druk
- Hartaandoeningen: soms: tachycardie
- Bloedvataandoeningen: zelden: arteriële bloeddrukdaling, duizeligheid, blozen
- Maagdarmstelselaandoeningen: soms: xerostomie (monddroogheid), vertraging van de darmtransit
- Huid- en onderhuidaandoeningen: soms: dyshidrose (remming van de zweetsecretie)
- Nier- en urinewegaandoeningen: zelden: urineretentie

- Butylhyoscine induceert, bij overdosering, perifere anticholinerge symptomen zoals urineretentie, droge slijmvliezen, roodheid van de huid, remming van de gastro-intestinale motiliteit, voorbijgaande gezichtsstoornissen, slaperigheid, tachycardie, mydriasis.
Behandeling:
- Bij vergiftiging door orale inname van een overdosis, wordt maagspoeling aanbevolen, eerst met actieve kool, en daarna met een oplossing à 15% magnesiumsulfaat. De symptomen van Buscopan Forte overdosering reageren op parasympathicomimetica. In heel ernstige gevallen kan neostigmine nuttig zijn (volwassenen: 0,5 à 2,5 mg intramusculaire of intraveneus, zo nodig te herhalen na 1 à 2 uur).
- Bij glaucoompatiënten kan behandeling met een collyrium met pilocarpine nodig zijn.
De cardiovasculaire verwikkelingen moeten behandeld worden volgens de gebruikelijke therapeutische methoden.
- Bij respiratoire paralyse: intubatie en kunstmatige beademing.
- Bij urineretentie kan het plaatsen van een catheter nodig zijn.

Inhoud:
30 filmomhulde tabletten x 20 mg

Kenmerken:
Merk Buscopan
Categorie Krampen
Prijs 11,89
Reviews 0/5 (0 reviews)
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.