Dafalgan Pediatrie 300mg Paracetamol 12 Zetpillen

van Dafalgan
3,21 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Dafalgan Pediatrie 300mg Paracetamol 12 Zetpillen

Eigenschappen:
Dit geneesmiddel is een analgeticum (pijnstiller) en een antipyreticum (het werkt koortsverlagend).

Indicaties:
- Wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van pijn en koorts.
- Voorbehouden voor kinderen minder dan 30 kg

Contra-indicaties:
- Als het kind allergisch is voor paracetamol, fenacetine of één van de andere stoffen in dit geneesmiddel

Samenstelling:
Paracetamol; semisynthetische glyceriden

Actieve samenstelling:
De werkzame stof is paracetamol.

Gebruiksaanwijzing:
De gebruikelijke dosering bij kinderen bedraagt 10 tot 15 mg/ kg, om de 6 uur (ofwel 40 tot 60 mg/ kg/ 24 uur); in geval van geelzucht zal deze posologie tot de helft herleid worden.
De niet te overschrijden maximale dosis bedraagt 60 mg/ kg/ 24 uur.
De te gebruiken dosering moet aangepast worden aan de leeftijd en de toestand van de patiënt.
1 zetpil per keer; tot 4 zetpillen per 24 uur
Tussen twee innamen een interval van minstens 6 uur in acht nemen.

Wijze van toediening:
De zetpil in de anus van het kind inbrengen.

Voorzorgsmaateregelen:
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Dafalgan Pediatrie Zetpillen gebruikt:
- Als u lijdt aan een nier- of leveraandoening (met inbegrip van het syndroom van Gilbert, leverinsufficiëntie of hepatitis)
- Als u regelmatig grote hoeveelheden alcohol gebruikt
- Als u gedehydrateerd bent of als uw voedingsstatus ontoereikend is, bijvoorbeeld door alcoholmisbruik, anorexie of een slechte voeding
- Als u lijdt aan hemolytische bloedarmoede (abnormale degradatie van de rode bloedcellen)
- Als u een tekort heeft van het enzym dat glucose-6-fosfaat-dehydrogenase heet

Raadpleeg uw arts in de volgende situaties:
- Ernstige leveraandoeningen
- Syndroom van Gilbert (familiale niet-hemolytische geelzucht)
- Chronische ondervoeding
- Dehydratatie

Wees extra voorzichtig zijn met dit middel:
- De voorgeschreven of aanbevolen doses mogen niet overschreden worden en behandeling mag niet verlengd worden zonder medisch advies.
- Neem contact op met uw arts als medische onderzoeken op een ernstige aandoening van de lever of van de nieren hebben gewezen.
- Bij langdurige behandeling of een behandeling met hoge doses paracetamol moeten de nier- en leverfunctie regelmatig gecontroleerd worden.
- Als het kind lijdt aan een aandoening van de nieren, het hart, de longen of aan bloedarmoede, moet u vermijden om dit geneesmiddel herhaaldelijk te gebruiken.
- Als de symptomen langer dan 3 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.
- Als bepaalde laboratoriumtests aan het kind worden voorgeschreven, want deze kunnen worden verstoord.
- Als het kind naast dit middel ook andere geneesmiddelen gebruikt
- Zeer zeldzame gevallen van ernstige huidreacties werden gerapporteerd. Indien u last krijgt van huiduitslag, mag u dit middel niet meer innemen en moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.

Dafalgan Pediatrie Zetpillen en andere geneesmiddelen:
Gebruikt het kind naast Dafalgan Pediatrie Zetpillen nog andere geneesmiddelen, of heeft hij/ zij dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat hij/ zij in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken, met inbegrip van vrij verkrijgbare geneesmiddelen; vertel dat dan aan uw arts of apotheker.
Dafalgan Pediatrie Zetpillen of het andere geneesmiddel kunnen mogelijk niet even doeltreffend zijn dan wordt verwacht, of het kan waarschijnlijker zijn er bijwerkingen optreden.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Dafalgan Pediatrie Zetpillen gebruikt als het kind een van volgende geneesmiddelen gebruikt:
- Barbituraten (een groep van slaapmiddelen en verdovingsmiddelen)
- Anti-epileptica (barbituraten, fenytoïne, carbamazepine of lamotrigine)
- Probenecide (geneesmiddel tegen jicht)
- Chloramfenicol (een antibioticum)
- Metocl. of domperidon (geneesmiddelen tegen misselijkheid en braken)
- Colestyramine (cholesterolverlagend middel)
- Warfarine en andere coumarines (anticoagulantia)
- Zidovudine (geneesmiddel dat tegen aids wordt gebruikt)
- Salicylamide (een pijnstiller)
- Isoniazide (geneesmiddel tegen tuberculose)
- Lamotrigine (geneesmiddel tegen epilepsie)
- Diflunisal (geneesmiddel tegen pijn)

Dit geneesmiddel bevat paracetamol: hiermee moet rekening worden gehouden wanneer andere geneesmiddelen op basis van paracetamol worden gebruikt, om de aanbevolen dagelijkse dosis niet te overschrijden.
Indien u flucloxacilline neemt of gaat nemen: er bestaat een risico op afwijkingen van het bloed en de stofwisseling (metabole acidose met hoge anion-gap), gemeld tijdens een verhoging van de zuurgraad van het plasma, bij gelijktijdig gebruik van paracetamol en flucloxacilline, met name bij patiënten met een risicofactor voor een tekort aan glutathion, zoals ernstige nierinsufficiëntie, sepsis, ondervoeding en chronisch alcoholisme. Metabole acidose met hoge anion-gap is een ernstige ziekte die met spoed behandeld moet worden.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem Dafalgan Pediatrie Zetpillen in zodra u eraan denkt en neem een minimuminterval van 4 uur in acht alvorens een volgende tablet te nemen.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De meest ernstige bijwerking veroorzaakt door het innemen van paracetamol is ernstige leverschade. Dit gebeurt doorgaans alleen bij misbruik van paracetamol.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Inhoud:
12 zetpillen
Kenmerken:
Merk Dafalgan
Categorie Geneesmiddelen voor kinderen
Prijs 3,21 
Gewicht 28 gr
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.