Instillagel Melisana 10 X 6ml

van MELISANA
Geneesmiddel
Instillagel Melisana 10 X 6ml
15,15 
+
Op voorraad!
Newpharma klantenbeoordeling: 4,7/5

Beschrijving

Zie volledige beschrijving

Indicaties:
Catheterisaties en urethrale/vesicale sonderingen, urethrale uitzettingen, urethroscopieën alsook bij alle soorten endoscopieën zelfs in de operatiezaal, vernieuwing van fistelsonden en overal elders waar men een glijmiddel zou kunnen nodig hebben, dat lokale anesthetische eigenschappen bezit (gynecologie, chirurgie, anesthesie, pediatrie).

Samenstelling:
6 ml: Lidocaini hydrochloridum. 0,12 g — Chlorhexidini gluconas 0,0031 g — Hydroxyethylcellulosum — Methylis parahydroxybenzoas — Propylis parahydroxybenzoas — Propylenglycolum — Aqua purificata ad 6 ml.
11 ml: Lidocaini hydrochloridum 0,23 g — Chlorhexidini gluconas 0,0057 g — Hydroxyethylcellulosum — Methylis parahydroxybenzoas — Propylis parahydroxybenzoas — Propylenglycolum — Aqua purificata ad 11 ml.

Posologie en wijze van gebruik:
a.) Uretrale en vesicale sondering: instilleer 6 tot 11 ml.
Vooraf op de gebruikelijke manier eikel en uretheropening ontsmetten, instilleer Instillagel in de urether, pers gedurende enkele minuten de eikel tussen duim en wijsvinger tot de anesthesische werking optreedt.
De eventueel optredende verstopping van kleine sonden kan opgeheven worden door een lichte druk op de onderbuik wat urineafvloeiïng veroorzaakt indien de blaas gevuld is, of door instillatie van enkele milliliters fysiologische steriele oplossing bij middel van een wegwerpspuit.
b.) Uretroscopie en cystoscopie: om gemakkelijk en pijnloos instrumenten in te brengen, moet de hele urether, alsook de sfincter externus geanesthesieerd zijn en met een glijgel bedekt zijn.
Handel zoals hierboven vermeld.
Voor transurethrale endoscopieën en bij pediatrische urologie zullen 6 tot 11 ml Instillagel volstaan. Bij volwassenen 11 ml instilleren.
Bij zeer lange penis en bij zeer gevoelige patiënten wordt aanbevolen bijkomend 6 tot 11 ml Instillagel te instilleren. Men plaatst een zachte penisklem aan de basis van de eikel gedurende enkele minuten. De volle anesthetische werking treedt ongeveer na 3 tot 5 minuten op.
Bij het uitvoeren van een progressieve uretroscopie kan men duidelijk zien hoe de tegelijkertijd geanesthesieerde sphincter externus zich opent, alleen maar door de druk van de waterstraal.


Kenmerken:
Merk MELISANA
Categorie Diverse
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Contra indicaties Bijwerkingen

Contra-indicaties:
Lokale anesthetica zullen slechts zeer voorzichtig gebruikt worden bij patiënten met epilepsie, met verminderde doorbloeding van hart of lijdend aan ademhalingsstoornissen, evenals aan leverziekte, bij patiënten met een lage pseudocholinesterasespiegel; ze kunnen zeer gevaarlijk zijn voor patiënten met myasthenia gravis.
Daar lidocaïne ook inwendig wordt gebruikt als antiarythmicum, weliswaar niet onder de vorm van Instillagel, zal men voorzichtig wezen om geen cumulatieve dosis toe te dienen.
Overgevoeligheid aan lokale anesthetica van het amidetype.
Overgevoeligheid aan één van de bestanddelen.

Bijzondere voorzorgen:
Instillagel is enkel bedoeld voor de aangegeven indicaties en mag in geen geval intravasculair of intramusculair worden ingespoten. De afloop zou fataal kunnen zijn.
Men zal aandacht schenken aan de risicogroepen en voorzichtig zijn bij patiënten met epilepsie, met verminderde hartfunctie of leverfunctie en ook bij deze met ademhalingsstoornissen.
Wanneer bij het gebruik ernstige letsels van de urethra of van bijv. de blaas worden vastgesteld, zal de geneesheer het risico afwegen, rekening houdend met de noodzakelijkheid tot sondering over te gaan.
Wanneer acute nevenwerkingen optreden zal men symptomatisch te werk gaan, en bijvoorbeeld bloeddrukverlaging bestrijden door intraveneuze toediening van isoprenaline, bradycardie door intraveneuze toediening van atropine en krampen met kleine dosissen van een snelwerkend barbituraat, hyperventilatie en toediening van zuurstof kunnen eveneens nodig zijn.

Zwangerschap en lactatie:
Zwangerschap.
Het is bekend dat lidocaïne doorheen de placentabarrière heen gaat, vooral bij premature kinderen verloopt de afbraak ervan langzamer dan bij de moeder.
Men zal het gebruik tijdens de zwangerschap zoveel mogelijk vermijden, tenzij dringende indicatie. Er blijkt bij de mens geen gevaar te bestaan voor teratogenese, tenminste werden niettengenstaande veelvuldig gebruik van lidocaïne in de tandheelkunde en als intraveneuse inspuiting geen gevallen beschreven in de actuele handboeken.
Lactatie.
Daar lidocaïne eveneens in de moedermelk kan diffunderen geldt dezelfde raad als voor de zwangerschap: vermijden tenzij dringende indicatie. Bij occasioneel gebruik van Instillagel zal men tijdens de eerste 24 uur de melk aftappen (en niet gebruiken) en de zuigeling met andere moedermelk voeden.
Daar uiteraard bij de toepassing van Instillagel moeilijk te bepalen is welke hoeveelheid lidocaïne wordt geresorbeerd is het niet mogelijk eventuele concentraties in de moedermelk te voorzien.
Moest Instillagel toch tijdens de lactatie gebruikt worden, zonder dat men tot tijdelijk "spenen" van de zuigeling zou overgegaan zijn, dan zal men vooral aandacht schenken aan ademhaling en hartfunctie en desnoods de nodige maatregelen toepassen.
Men zal hierbij de raadgevingen van het hoofdstuk "Overdosering" voor ogen hebben.

Ongewenste effecten:
Instillagel wordt over het algemeen goed verdragen, een bevorderende factor voor nevenwerkingen is het bestaan van een ernstige aandoening of kwetsuur van de urethra bij urethrale sondering.
Bij urethrale kwetsuur kunnen omwille van de sterke absorptie snel toxische plasmaspiegels bereikt worden.
De risicogroepen waarmede daarenboven nog speciaal rekening dient gehouden te worden, zijn patiënten met epilepsie, met hart- of leverklachten en deze lijdend aan myasthenia gravis, patiënten met respiratoire acidose en extreem gevoelige individuën.
Hypotensie lijkt wel het belangrijkste neveneffect te zijn. Andere mogelijke nevenwerkingen: bradycardie, krampen; hoofdpijn, nervositas, vertigo, oorsuizen, nausea, tremor, convulsies en zelfs ademhalingsstilstand; cardiovasculaire collaps en hartstilstand.


Overdosering Interacties

Besturen van voertuigen en gebruik van machines:
Daar lidocaïne slaperigheid en duizeligheid kan veroorzaken, is het raadzaam, indien de toestand van de patiënt zulks toelaat toch een redelijke tijd te wachten alvorens met de aanvang van deze werkzaamheden te beginnen.
Het gebruik van alcohol moet volledig afgeraden worden in de eerste 24 uur.

Overdosering:
Bij normaal gebruik (door de geneesheer) zal de “overdosering” een gevolg zijn van grotere individuele gevoeligheid, ofwel van grotere en snellere resorptie omwille van bijvoorbeeld een ernstige aandoening van de urethra bij intra-urethraal gebruik.
Bij accidentele inname, bijvoorbeeld door kinderen, zal men trachten zo gauw mogelijk over te gaan tot maagspoeling, het verwekken van braken zal immers moeilijk zijn, zoniet onmogelijk omwille van de lokale anesthesie van de slokdarm en maag.
Hospitalisatie is dringend, hyperventilatie door toediening van zuurstof tijdens het transport is aangewezen.
Latere maatregelen zullen aan de situatie aangepast zijn, waarbij men vooral eerst aan hartwerking, bloeddruk en ademhaling zal denken.
Symptomen van vergiftiging zijn:
Op cardiovasculair niveau: cardiovasculaire collaps en hartstilstand.
Op centraal niveau: hoofdpijn, nervositas, vertigo, oorsuizen, nausea, tremor, convulsies en zelfs ademstilstand.
Bloeddrukdaling kan bestreden worden met isoprenaline (intraveneus), bradycardie met atropine (intraveneus) en krampen met snelwerkende barbituraten.

Interacties:
Ongewenste interacties kunnen ontstaan met procaïnamide (hallucinaties of delirium), met fenytoïne (toxiciteit voor het centrale zenuwstelsel), met bètablokkers (vertraagde plasma clearance van lidocaïne), met antiaritmica in de zin van tocaïnamide, met digitalispreparaten en met cimetidine.

Onverenigbaarheden:
Instillagel zal zuiver gebruikt worden, zonder bijmenging van om het even welke andere geneesmiddelen.


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.