Duphalac 667 mg/ml Lactulose Siroop Fles 300ml

van MYLAN
Geneesmiddel
Duphalac 667 mg/ml Lactulose Siroop Fles 300ml
8,37 
+
Op voorraad!
Newpharma klantenbeoordeling: 4,7/5

Beschrijving

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Duphalac siroop bevat een laxeermiddel genaamd lactulose. Het zorgt voor een zachtere en beter uit te scheiden stoelgang door water in de darm aan te trekken. Het wordt niet in het lichaam opgenomen.
Duphalac siroop is een heldere, viskeuze vloeistof. De siroop is kleurloos tot bruinachtig geel.

Indicaties:
- Bij de behandeling van constipatie (weinig frequente beweging van de dikke darm, harde en droge ontlasting) teneinde de stoelgang zachter te maken
- Wanneer u aambeien heeft
- Wanneer u een operatie heeft gehad aan uw anus of dikke darm 

Contra-indicaties:
U bent allergisch (overgevoelig) voor lactulose of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
Wanneer u lijdt aan:
- Galactosemie (een ernstige genetische afwijking waardoor u geen galactose verteert)
- Afsluiting in het spijsverteringsstelsel (anders dan normale constipatie)
- Een perforatie van het spijsverteringsstelsel of het risico hierop
Als u er niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Duphalac siroop gaat gebruiken.
Gebruik Duphalac siroop niet meer dan 2 weken zonder medisch advies.
Geef Duphalac siroop niet aan kinderen (< 14 jaar) voordat u uw arts geraadpleegd heeft voor een voorschrift en een diepgaand onderzoek

Samenstelling:
Duphalac siroop bevat geen hulpstoffen.
Duphalac siroop bevat residuen die het gevolg zijn van het productieproces.

Actieve ingrediënten:
Lactulose 667 mg per 1 ml siroop (als lactulose, vloeistof 667 g/L) 

Gebruiksaanwijzing:
Neem uw dosering altijd op een vast tijdstip van de dag in. Slik het geneesmiddel snel door. Laat het niet in uw mond zitten.
U kunt Duphalac siroop onverdund of verdund met vloeistof innemen.
Voor Duphalac siroop in flessen kunt u het bijgevoegde maatbekertje gebruiken.
Voor Duphalac siroop 15 ml enkelvoudige dosis sachets, scheur de hoek van de sachets af en neem de inhoud meteen in.
Dosering bij constipatie of voor het verkrijgen van zachte stoelgang om medische redenen:
De dosering mag eenmaal daags ingenomen worden, bijvoorbeeld tijdens het ontbijt, of verdeeld worden over twee doseringen; voor Duphalac siroop in flessen kan het bijgevoegde maatbekertje gebruikt worden.
Afhankelijk van uw reactie op dit geneesmiddel kan de startdosering na een paar dagen aangepast worden tot de onderhoudsdosering. Er kunnen een aantal (2-3) dagen behandeling nodig zijn voordat het effect op de behandeling optreedt.

Patiënt

Startdosering/per dag

Onderhoudsdosering/per jour

Volwassenen en adolescenten

15-45 ml/1-3 sachets

15-30ml/1-2 sachets

Kinderen (7 - 14 jaar)

15ml /1 sachet

10-15ml /1 sachet*

Kleuters (1-6 jaar)

5-10ml

5-10ml

Zuigelingen (< 1 jaar)

Tot 5ml

Tot 5ml

* Als de onderhoudsdosering lager is dan 15 ml, moet Duphalac siroop in flessen worden
gebruikt. 

Gebruik bij kinderen:
Duphalac siroop kan worden gebruikt bij zuigelingen (<1jaar), kinderen (1 jaar – 14 jaar) en adolescenten (> 14 jaar). Voor een juiste dosering gebruik Duphalac siroop in flessen met maatbeker bij zuigelingen en kinderen tot 7 jaar. Bij kinderen vanaf 7 jaar en adolescenten ouder dan 14 jaar kan Duphalac siroop in flessen of in sachets worden gebruikt (zie tabel).
Gebruik van laxeermiddelen bij kinderen, zuigelingen en baby’s dient bij uitzondering te gebeuren en onder medische supervisie omdat het de normale reflexen voor ontlasting kan beïnvloeden.

Voorzorgsmaatregelen:
Extra voorzichtig met dit middel:
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken wanneer u lijdt aan een medische aandoening of ziekte, in het bijzonder:
- Indien u lijdt aan onverklaarbare buikpijn (Pijnlijke abdominale symptomen van onbekende oorsprong moeten voor de start van de behandeling onderzocht worden om een ongediagnosticeerde perforatie of obstructie uit te sluiten, of een ongediagnosticeerde ziekte/aandoening die de vatbaarheid daarvoor verhoogt).
- Als u diabetes heeft.
- Indien u geen melk (lactose) verteert of u lijdt aan algehele lactasedeficiëntie
- Indien u lijdt aan fructose- of galactose-intolerantie of aan glucose-galactosemalabsorptie
Chronisch gebruik van onaangepaste doseringen (meer dan 2-3 keer zachte stoelgang per dag) of misbruik kan leiden tot diarree en een verstoring van de elektrolytenhuishouding.
Men dient rekening te houden dat de stoelgangreflex verstoord kan raken tijdens de behandeling.
Tijdens de behandeling met laxeermiddelen dient u een voldoende hoeveelheid vloeistof te drinken (ongeveer 2 liter per dag overeenkomend met 6-8 glazen water). 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen:
Gebruikt u naast Duphalac siroop nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Duphalac siroop kan de werking van geneesmiddelen waarvan de afgifte afhankelijk is van de pH in de dikke darm (bv. 5-ASA-stoffen) teniet doen.

Geneesmiddelen die uitdroging (dehydratatie) kunnen verergeren (bv. diuretica: geneesmiddelen die de urineproductie bevorderen) moeten bij diarree worden vermeden; de Duphalac siroop dosering moet verlaagd worden tot de diarree verdwenen is. 

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol:
Duphalac siroop kan zowel met als zonder voedsel worden ingenomen. Er zijn geen beperkingen met betrekking tot eten en drinken.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid:
Duphalac siroop mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap of de borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding:
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Kinderen:
Laxeermiddelen mogen normaal niet worden gegeven aan zuigelingen en kleine kinderen.
In speciale omstandigheden kan uw arts Duphalac siroop aan een kind, zuigeling of baby
voorschrijven. Uw arts zal dan de behandeling nauwlettend opvolgen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Duphalac siroop heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen. Duphalac siroop bevat lactose (melksuiker), galactose of fructose

Heeft u te veel van Duphalac siroop ingenomen:
Wanneer u teveel van Duphalac siroop heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum.
In geval van overdosering kunt u last krijgen van diarree, elektrolytenverlies en buikpijn.
Neem contact op met uw arts of apotheker wanneer u teveel Duphalac siroop heeft gebruikt. 

Bent u vergeten Duphalac siroop in te nemen:
Wanneer u een dosering Duphalac siroop vergeten bent in te nemen, hoeft u zich geen zorgen te maken. Neem de volgende dosering op het gebruikelijke tijdstip.
Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen. 

Als u stopt met het innemen van Duphalac siroop:
Stop niet met de behandeling of verander de behandeling niet voordat u contact heeft gehad
met uw arts.

Mogelijke bijwerkingen:
Zoals elk geneesmiddel kan ook Duphalac siroop bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld over Duphalac siroop:
Zeer vaak (kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen):
- Diarree
Vaak (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 personen):
- Winderigheid (flatulentie)
- Misselijkheid (nausea)
- Overgeven
- Buikpijn
Soms (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen):
- Verstoring van de elektrolytenbalans ten gevolge van diarree
Winderigheid kan voorkomen tijdens de eerste dagen van de behandeling. Gewoonlijk verdwijnt dit weer na een paar dagen. Als er doseringen gebruikt worden die hoger zijn dan voorgeschreven, kan buikpijn en diarree voorkomen. In die gevallen dient de dosis te worden verlaagd.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Duphalac siroop bewaren beneden 25°C.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op een juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Inhoud:
Fles 300 ml


Kenmerken:
Merk MYLAN
Categorie Constipatie
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Contra indicaties Bijwerkingen

Contra-indicaties:
Aangezien Duphalac galactose en lactose bevat, mag dit geneesmiddel niet aan patiënten op een galactose- of lactosevrij dieet worden toegediend.
Abdominale pijnen van onduidelijke etiologie en intestinale obstructie.
Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het geneesmiddel.

Bijzondere voorzorgen:
Duphalac kan in normale dosering ook aan diabetici worden gegeven mits regelmatige opvolging.
De medicamenteuze behandeling van constipatie is slechts een adjuvans van een hygiëne- en dieet therapie. Aan zuigelingen en kinderen zullen laxantia slechts uitzonderlijk worden voorgeschreven: er bestaat immers de kans op het onderdrukken van de normale functie van de defecatiereflex.
Duphalac moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

Zwangerschap en lactatie:
Duphalac wordt vrijwel niet geresorbeerd.
Duphalac kan zonder ongemak worden toegediend bij zwangerschap en lactatie.

Ongewenste effecten:
Het kan tot 48 uur duren alvorens normale ontlasting optreedt.
Meteorisme, flatulentie en abdominale krampen kunnen in het begin van de behandeling voorkomen. Deze symptomen verdwijnen meestal bij het voortzetten van de behandeling.
Bij hoge doses kunnen nausea en braken voorkomen.
Bij het optreden van diarree, moet de dosis worden aangepast.
Diarree verhoogt het risico van dehydratatie, hypokaliëmie en hypernatremie, vooral bij de bejaarde patiënt.


Overdosering Interacties

Overdosering:
In geval van overdosering kunnen abdominale pijnen en diarree ontstaan. De dosering zal aangepast moeten worden. Rehydratatie wordt aanbevolen.

Interacties:
Duphalac kan geneesmiddelen, waarvan de afgifte afhankelijk is van de pH in het colon, inactiveren (bijv. 5-ASA agentia). Geneesmiddelen, die dehydratatie kunnen verergeren (bijv. diuretica) moeten bij diarree worden vermeden; Duphalac dosering verlagen tot er geen diarree meer optreedt.


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.