Nicotinell 21mg/24u 21 Patches

64,17 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd of in 24u in afhaalpunt
Beschrijving

Nicotinell 21mg/24u 21 Patches

Indicaties

Behandeling van nicotine addictie, als hulpmiddel bij het stoppen met roken. Het is de bedoeling, Nicotinell TTS in te schakelen in een rookstopstrategie.


Samenstelling

Nicotinell TTS 7
S (-) - nicotinum 17,5 mg - Polyacrylat. pro system. transderm. 10 cm2 act. prolongat. (in vivo liberat. ca 7 mg/24 h).

Nicotinell TTS 14
S (-) - nicotinum 35 mg - Polyacrylat. pro system. transderm. 20 cm2 act. prolongat. (in vivo liberat. ca 14 mg/24 h).

Nicotinell TTS 21
S (-) - nicotinum 52,5 mg - Polyacrylat. pro system. transderm. 30 cm2 act. prolongat. (in vivo liberat. ca 21 mg/24 h).


Posologie en wijze van gebruik

A) Algemene bemerkingen

De patiënt dient vastberaden te zijn in zijn besluit om het roken te stoppen. Gedurende de hele behandeling met Nicotinell TTS moeten de gebruikers volledig stoppen met roken. Indien het roken slechts gereduceerd wordt en niet volledig gestopt, kan de drang naar sigaretten langer aanhouden en verhoogt tevens het risico op ongewenste effecten. Ook het gebruik van andere nicotinebevattende middelen is daarom tegenaangewezen. Behandelingen met een totale duur van meer dan 3 maanden en dosissen hoger dan Nicotinell TTS 21 werden niet getest. Hoewel de ervaring in gebruik van Nicotinell TTS bij rokers ouder dan 65 jaar beperkt is, blijkt Nicotinell TTS in deze leeftijdsgroep veilig te zijn. Veiligheid en doeltreffendheid bij personen onder de 18 jaar werden echter niet nagegaan.

B) Posologie

Dagelijks wordt één patch op een onbehaard deel van de romp of de bovenarm aangebracht en gedurende 24 uren aangehouden. Drie dosissen, Nicotinell TTS 21, Nicotinell TTS 14 en Nicotinell TTS 7, met een respectievelijke oppervlakte van 30 cm2, 20 cm2 en 10 cmzijn beschikbaar. Het behandelingsschema, met een totale duur van maximum 3 maanden, voorziet de overgang naar (een) lagere dosis(sen) om de nicotine substitutie geleidelijk te kunnen afbouwen en volledige onthouding te vergemakkelijken. Nicotinell TTS 21 is aangewezen voor personen die meer dan 20sigaretten per dag roken. Rokers die minder dan 20 sigaretten per dag verbruiken, starten de behandeling met Nicotinell TTS 14. Nicotinell TTS 7 is bestemd om gebruikt te worden naar het einde van de behandeling. De dosis dient echter ook aangepast te worden in functie van de individuele respons, b.v. indien abstinentie niet bekomen wordt of ontwenningssymptomen optreden. Elke behandelingscyclus duurt 3 tot 4 weken.

C) Gebruiksaanwijzing

Nicotinell TTS dient aangebracht te worden zodra het uit de kindveilige verpakking wordt gehaald. De omslag doorknippen langs de stippellijn om het openen te vergemakkelijken.
Na verwijdering van het metalen bedekkingmembraan, dient Nicotinell TTS patch onmiddellijk gekleefd te worden op een schoon, onbehaard, droog en intact huidgedeelte van de romp of de bovenarm. De patch dient gedurende 10 - 20 seconden met de handpalm ter plaatse aangedrukt te worden. Dagelijks moet een verschillende applicatieplaats gekozen worden en men wacht liefst enkele dagen vooraleer een bepaalde plaats terug te gebruiken.

D) Misbruik en afhankelijkheid

Nicotinell TTS wordt gebruikt als hulpmiddel bij het stoppen met roken, als vervangmiddel van de nicotine aanwezig in tabak. Verschillende factoren beperken het risico tot misbruik van transdermale nicotine: een geleidelijke vrijstelling met nagenoeg constante bloedspiegels, een onmogelijkheid om hoge bloedconcentraties aan nicotine te bereiken en een niet-frequent gebruik (éénmaal daags). Het behandelingsschema voorziet bovendien een graduele ontwenning van Nicotinell TTS en het risico op afhankelijkheid na behandeling is minimaal. De gebruikers dienen dan ook aangemoedigd te worden de dosis gradueel te verlagen. De effecten van abrupt stoppen met de behandeling zijn vermoedelijk analoog aan deze waargenomen na stopzetten van tabak met gelijkwaardige nicotine concentraties.
Kenmerken:
Merk Nicotinell
Categorie Pleisters
Prijs 64,17 
Gewicht 190 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen
Contra-indicaties

Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.
Tijdens een behandeling met Nicotinell TTS is het tegenaangewezen nog verder te roken of andere nicotinebevattende middelen te gebruiken. Nicotinell TTS mag niet gebruikt worden bij niet-rokers, kinderen of gelegenheidsrokers (zie “Bijzondere voorzorgen”). Nicotinell TTS is tegenaangewezen bij zwangere vrouwen en vrouwen in de lactatieperiode (zie “Zwangerschap en lactatie”). Verdere contra-indicaties omvatten acuut myocardinfarct, onstabiele of verergerende angina pectoris (ook angor van Prinzmetal type), ernstige ritmestoornissen, recent cerebrovasculair accident, huidaandoeningen die de toepassing van een patch bemoeilijken en gekende overgevoeligheid aan nicotine.


Bijzondere voorzorgen

Gebruikers zullen uitdrukkelijk verzocht worden het roken volledig te stoppen en geen andere nicotinebevattende middelen te bezigen gedurende een behandeling met Nicotinell TTS. Zij dienen er goed over ingelicht te worden dat de risico's op ongewenste nevenwerkingen van roken, met inbegrip van cardiovasculaire effecten, verhogen indien zij tijdens het dragen van een patch het roken voortzetten.

In zeldzame gevallen kunnen patiënten met een gekend verleden van stuipen (bv. Epilepsie) het risico op stuipen zien verhogen tijdens een behandeling met Nicotinell TTS.
In zeldzame gevallen kunnen patiënten met een gekend verleden van spierzwakte te wijten aan een onderliggende ziekte (bv. Ernstige myasthenie, syndroom van Lambert Eaton), tijdens een behandeling met Nicotinell TTS. een verergering ondervinden van de symptomen.
Gelet op de farmacologische werking van S (-) - nicotine, en aangezien in volgende groepen geen ervaring werd opgedaan, mag Nicotinell TTS slechts gebruikt worden na zorgvuldig afwegen der risico's tegenover de voordelen wanneer het gaat om patiënten met:

- niet-gecontroleerde hypertensie
- stabiele angina pectoris
- cerebro-vasculaire aandoeningen
- occlusieve perifeer arteriële aandoeningen
- hartdecompensatie
- hyperthyroïdie
- feochromocytoom
- diabeet
- nier- en leverinsufficiëntie
- maag- of darmzweer

Deze patiënten dienen aangemoedigd te worden het roken te stoppen zonder Nicotinell TTS. Slechts bij falen hiervan kan men eventueel overwegen Nicotinell TTS te gebruiken. In het algemeen zou elk te verwachten risico kleiner zijn bij gebruik van Nicotinell TTS dan bij verder tabaksgebruik.

In geval van ernstige of aanhoudende huidreacties, kan het aan te raden zijn de behandeling stop te zetten.

Bepaalde aanvullende behandelingen kunnen een aanpassing van hun dosering eisen (zie § "Interacties").

Waarschuwing
Nicotine is een toxisch geneesmiddel en milligram dosissen kunnen fataal zijn indien snel geabsorbeerd. Behandeling met Nicotinell TTS dient te worden stopgezet indien er tekens van overdosering aan nicotine zijn. Matige intoxicatie veroorzaakt nausea, braken, abdominale pijn, diarree, hoofdpijn, zweten en bleekheid (zie “Overdosering”).

Veiligheidsvoorschriften betreffende kinderen
Daar nicotine een zeer giftige stof is, bevindt elke patch Nicotinell TTS zich in een kindveilige verpakking. Dosissen nicotine die getolereerd worden door volwassen rokers tijdens een behandeling, kunnen bij kleine kinderen ernstige vergiftiging veroorzaken en zelfs fataal zijn. Met andere woorden, het kleven van Nicotinell TTS bij een kind dat met een patch speelt, kan dodelijke gevolgen hebben indien men het niet tijdig merkt. Nicotinell TTS moet aldus steeds buiten het bereik van kinderen gehouden worden. Gebruikers dienen verwittigd te worden dat zowel nieuwe als gebruikte systemen voorzichtig moeten gemanipuleerd worden en nergens achtergelaten waar kinderen ze, door applicatie of door inname, zouden kunnen misbruiken. Daar een patch na gebruik nog nicotine bevat, moet hij, zodra hij van de huid afgehaald wordt, stevig in twee geplooid worden met de klevende uiteinden tegen elkaar en met de grootste zorg weggeruimd worden, zodat hij in geen geval in het bereik van kinderen kan terechtkomen.


Zwangerschap en lactatie

Roken heeft ongewenste effecten op de zwangerschap. Dit product is tegenaangewezen bij zwangere vrouwen en tijdens de lactatieperiode.


Ongewenste effecten

In principe kan Nicotinell TTS dezelfde ongewenste effecten veroorzaken als geïnhaleerde nicotine. Aangezien met Nicotinell TTS de maximum plasmaconcentraties van nicotine echter gevoelig lager liggen en minder schommelen dan bij roken, mag men verwachten dat deze effecten minder uitgesproken zijn.

Locale ongewenste effecten:
Klinische ervaring heeft aangetoond dat huidreacties t.h.v. de applicatieplaats de voornaamste ongewenste effecten zijn van Nicotinell TTS (34,9 %). Ze leiden bij 6 % van de deelnemers aan klinische studies tot vroegtijdige onderbreking van de behandeling. Deze reacties, t.h.v. applicatieplaats, zijn o.a.: branderig gevoel, oedeem, erytheem, irritatie, pruritus, rash, urticaria en vorming van blaasjes. De meeste huidaandoeningen verdwijnen binnen de 48 uren, terwijl ernstige gevallen van erythema en infiltratie 1 tot 3 weken kunnen aanhouden. Belangrijke huidreacties ontstaan tussen 3 en 8 weken na het instellen van de behandeling. In geval van ernstige of blijvende locale reacties ter hoogte van de applicatieplaats (ernstig erytheem, pruritus of oedeem, of ernstige algemene huidreactie van het type urticaria, of veralgemeende huidrash), moet de gebruiker de behandeling onderbreken, en advies vragen aan zijn behandeld geneesheer.

Algemene ongewenste effecten:
Incidentie hoger dan 6 %: hoofdpijn (29,7 %), verkoudheid en griepachtige symptomen (12,0 %), slapeloosheid (6,5 %), nausea (6,2 %), spierpijn (6,0 %), duizeligheid (6,0 %)

Incidentie hoger dan 2 %: abdominale pijn, dyspepsie, motorische disfunctie, hoesten, abnormaal dromen, artritis.

Aangezien de verhoging van hun frequentie, in vergelijking met controlegevallen, moeten al deze effecten beschouwd worden als zijnde potentieel gekoppeld aan het gebruik van het geneesmiddel. De meerderheid van deze symptomen kunnen niettemin, behalve de reacties t.h.v. de applicatieplaats, ook toegewezen worden aan het ontwenningssyndroom gepaard aan het stoppen met roken, en kunnen dus te wijten zijn aan een onvoldoende toediening van nicotine.

Het hoesten, beschreven als ongewenst effect, kan gepaard zijn aan een chronische bronchitis geïnduceerd door een langdurig tabagisme uit het verleden.

De bijkomende ervaring aangebracht door post-marketing geneesmiddelenbewaking, PMS studies (UK en D) spontane rapporten inbegrepen, wordt hieronder beschreven:

Aandoeningen van het immuunsysteem
Zeer zeldzaam (< 1/10.000): veralgemeende allergische reacties, zoals algemene urticaria, angioneurotische oedeem en anafylactische reactie.

Psychiatrische aandoeningen
Frequent (> 1/100, < 1/10): opwinding, angstgevoelens en zenuwachtigheid
Niet frequent (> 1/1.000, < 1/100): concentratiestoornissen, slaperigheid, affectieve labiliteit, prikkelbaarheid, depressief humeur en verwardheid.

Aandoeningen van het zenuwstelsel
Niet frequent (> 1/1 000, < 1/100): paresthesiëen, dysgeusie en troebel zicht
Zeldzaam (> 1/10.000,< 1/1 000): bevingen

Hartaandoeningen
Niet frequent (> 1/1.000, < 1/100): hartkloppingen
Zeldzaam (> 1/10.000, < 1/1.000): borstpijn, dyspnee, hartaritmiëen

Bloedvaten aandoeningen
Niet frequent (> 1/1.000, < 1/100): hypertensie en warmteopwellingen

Ademhalings-, thoracale- en mediastinale aandoeningen
Niet frequent (> 1/1.000, < 1/100): infecties van het hoge ademhalingsstelsel

Gastro-intestinale aandoeningen (*)
Niet frequent (> 1/1.000, < 1/100): lichte gastro-intestinale problemen zoals braken, constipatie, diarree, flatulentie en droogheid van de mond

(*) Deze symptomen kunnen ook toegewezen zijn aan een ontwenningssyndroom gepaard aan het stoppen met roken, en kunnen te wijten zijn aan een onvoldoende toevoer aan nicotine.

Cutane en subcutane aandoeningen
Zeldzaam (> 1/10.000, < 1/1.000): reacties t.h.v. de applicatieplaats, zoals ontkleuring, hyperpigmentatie en vasculitis
Niet frequent (> 1/1.000, < 1/100): overdadig zweten

Musculo-skeletale-, conjonctivale- en botaandoeningen
Niet frequent (> 1/1.000, < 1/100): artralgiëen, spierkrampen en dorsalgiëen

Algemene aandoeningen en ter hoogte van de applicatieplaats
Niet frequent (> 1/1.000, < 1/100): asthenie, pijn en gevoel van onbehagen.
Overdosering - Interacties
Besturen van een voertuig en gebruik van machines

Stoppen met roken kan het gedrag veranderen.
Duizeligheid is mogelijk en voorzichtigheid is vereist.


Overdosering

Door gewenning kunnen chronische rokers nicotine dosissen verdragen die bij niet-rokers toxisch kunnen zijn. Het aanbrengen van meerdere Nicotinell TTS pleisters kan ernstige overdosering veroorzaken. De tragere nicotine absorptie via de huid, laat toe tolerantie voor toxische effecten te ontwikkelen. Bij kauwen of slikken van Nicotinell TTS is geen massale beschikbaarheid van nicotine te verwachten, gezien de trage vrijstelling van nicotine uit een patch en het first-pass metabolisme van dit product t.h.v. de lever.

Acute toxische effecten

De verschijnselen van overdosering worden verwacht analoog te zijn aan deze van acute nicotine vergiftiging. Bij niet-rokers omvatten zij bleekheid, transpiratie, nausea, salivatie, braken, abdominale krampen, diarree, hoofdpijn, duizeligheid, afwijkingen van het gehoor en het gezicht, tremor, mentale confusie, spierzwakte, stuipen, prostratisme, afwezigheid van neurologische reacties en ademhalingsinsufficiëntie. Bij kinderen werden na inname van tabakproducten volgende symptomen gerapporteerd: braken, opwinding, nausea, diarree, bleekheid, zwakte, afwezigheid van reactie en spiertrekkingen in de extremiteiten. Letale dosissen kunnen stuipen veroorzaken, en de dood volgt door perifere of centrale respiratoire verlamming, of, minder frequent, door hartdecompensatie. De acute letale dosis van nicotine per os bedraagt voor niet rokende volwassenen 40 - 60 mg.

Behandeling

Bij tekenen van overdosering moet de Nicotinell TTS patch onmiddellijk weggenomen worden. De huidoppervlakte mag met water, zonder zeep, gewassen worden en gedroogd. Gedurende meerdere uren na het weghalen van het systeem zal de huid, mogelijk door vorming van een depot, nog verder nicotine vrijstellen. Andere maatregelen bij acute nicotine vergiftiging zijn: kunstmatige ademhaling in geval van respiratoire paralyse, het behouden van normale lichaamstemperatuur en behandeling van hypotensie en cardiovasculaire collaps.


Interacties

Er bestaat geen informatie over interacties tussen Nicotinell TTS en andere geneesmiddelen. Stoppen met roken, al dan niet met nicotine-substitutie, kan de respons op een bepaalde medicatie wijzigen en aldus een aanpassing van de dosis vereisen. Roken zou door enzyminductie het metabolisme versnellen - met verlaagde bloedspiegels tot gevolg - van stoffen zoals antipyrine, coffeïne, oestrogenen, nordazepam, imipramine, lidocaïne, oxazepam, pentazocine, phenacetine, theofylline en warfarine. Ophouden met roken kan bijgevolg resulteren in verhoogde bloedspiegels van deze farmaca. Andere effecten van roken zijn: een vermindering van het analgetisch effect van propoxyfen en van het diuretisch effect van furosemide, een gewijzigde farmacologische respons op propranolol, alsmede verminderde doeltreffendheid van H2-receptor antagonisten in de behandeling van ulcera.

Roken en nicotine kunnen beide de spiegels van circulerend cortisol en catecholaminen verhogen. Een aanpassing van de dosering van nifedipine, adrenerge agonisten (de dosis verhogen als de patiënt stopt met roken), of adrenerge blokkers (de dosis verminderen als de patiënt stopt met roken) kan nodig blijken.

Stoppen met roken gaat gepaard met een verhoging van de werking van CYP1A2, en kan het plasmagehalte van de substraten van dit enzym veranderen.
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.