Niquitin Clear Patch Nicotinum 21mg Stuks 21

van NIQUITIN

Nicotinevervangende therapie: transparante pleister 21 mg

  Aan mijn Favorieten toevoegen
49,39 
gratis levering
In voorraad!
+
Tijdelijk niet beschikbaar
We zullen u via e-mail contacteren zodra dit artikel weer op voorraad is.
Veuillez indiquer une adresse e-mail valide
Uw aanvraag werd geregistreerd
Eigenschappen:
NiQuitin Clear is geïndiceerd bij de behandeling van ontwenningsverschijnselen van nicotine bij de personen die hun tabaksverbruik verminderen of stopzetten. Het is best om NiQuitin Clear te associëren met een ondersteunende gedragstherapie.

Nicotinevervangende therapie:
- Snelle en aanhoudende afgifte van nicotine
- Beschermt 24u tegen het verlangen naar een sigaret
- Helpt ontwenningsverschijnselen zoals irritatie, angst, concentratiemoeilijkheden en rusteloosheid te verminderen
- Transparant, dus discreet

De behandeling van ontwenningsverschijnselen van nicotine bij personen die hun tabaksgebruik verminderen of beëindigen. NiQuitin Clear wordt idealiter toegepast in combinatie met een ondersteunende gedragstherapie.

NiQuitin Clear is een transdermaal systeem dat het actieve bestanddeel, nicotine, op een continue wijze over een periode van 24 uur vrijgeeft. De samenstelling per eenheid van oppervlakte is gelijk voor de drie doses. De hoeveelheid nicotine die door de pleister/ patch wordt vrijgesteld (0,07 mg/ cm²/ uur) staat in verhouding tot het oppervlak.
De afmeting van het afgite-oppervlak is respectievelijk 7, 15 en 22 cm2. De geabsorbeerde dosis bedraagt respectievelijk 7, 14 en 21 mg per 24 uur.

NiQuitin Clear is samengesteld uit 4 functionele lagen:
- Een buitenste, niet-permeabele laag polyethyleen van gemiddelde densiteit/ aluminium/ polyethyleenterephtalaat (niquitin)
Polyethyleenterephtalaat/ ethyleenvinylacetaat (niquitin clear)
- Een reservoir dat het geneesmiddel bevat nicotine en copolymeer van acetaat en vinylethyleen
- Een membraan dat de snelheid van afgifte controleert polyethyleen van hoge densiteit
- Een adhesieve laag poly-isobutyleen (van laag en hoger moleculair gewicht)
- Een beschermende laag silicone polyester

Indicaties:
- Voor een Snelle en aanhoudende afgifte van nicotine
- Beschermt 24u tegen het verlangen naar een sigaret

Contra-indicaties:
NiQuitin Clear is tegenaangewezen bij patiënten met een overgevoeligheid voor de pleister/patch of een van zijn bestanddelen.

Samenstelling:
Nicotinum 114 mg
Ethylen/ vinylacetas copolymerum, polyethylenum terephtalas/ ethylen vinylacetas, polyethylenum H.D., polyisobutylenum, pigmentum album (titanii dioxidum) (E171)

Actieve ingrediënten:
Nicotinum 21 mg

Gebruiksaanwijzing:
NiQuitin Clear dient te worden aangebracht op een onbehaarde, schone en droge huid op het bovenste deel van het lichaam of de buitenzijde van de arm. De laag die de kleefstrook beschermt dient te worden verwijderd voor de applicatie. De pleister/patch moet elke 24 uur vervangen worden; de nieuwe pleister/patch dient op een andere plaats te worden aangebracht. Het onderstaand schema wordt aanbevolen gedurende 8-12 weken:

Startdosis: een pleister/ patch NiQuitin Clear 21 mg elke dag gedurende 4-6 weken.
Eerste dosisverlaging: een pleister/ patch NiQuitin Clear 14 mg elke dag gedurende 2-4 weken.
Tweede dosisverlaging: een pleister/ patch NiQuitin Clear 7 mg elke dag gedurende 2-4 weken.

Bij patiënten met een coronaire aandoening bedraagt de aanbevolen startdosis een pleister/ patch NiQuitin Clear 14 mg elke dag gedurende 4-6 weken; daarna wordt overgegaan naar een pleister/ patch NiQuitin Clear 7 mg elke dag gedurende 4 weken. De pleister/ patch moet op dezelfde plaats blijven gedurende 24 uur en dient elke dag te worden vervangen.

Voorzorgsmaatregelen:
Tijdens het verloop van deze behandeling mag de patient onder geen enkele andere vorm nicotine innemen.
Aangezien NiQuitin Clear een therapeutisch hulpmiddel is voor het stoppen met roken, moeten de patiënten die zich kandidaat stellen voor dit soort transdermale behandeling ook willen stoppen met roken; ze dienen dit zonder uitstel te doen.

Dosisverlaging:
De patiënten dienen de doses NiQuitin Clear progressief te verminderen zoals het schema voorschrijft. Na 4-6 weken kan de dosis verlaagd worden door gebruik te maken van de kleinere pleister/ patches. Het is af te raden om NiQuitin Clear pleisters/ patches langer dan 3 maanden te gebruiken. Bij patiënten die NiQuitin Clear reeds langer dan 3 maanden gebruiken, moet men bedacht zijn op de mogelijkheid dat ze de pleisters/ patches gebruiken als substituut voor de nicotine waarvan ze afhankelijk zijn. Het is raadzaam om de risico's en voordelen van een verlengde behandeling te evalueren. Het merendeel van de patiënten die door middel van pleisters/ patches worden behandeld en die opnieuw begonnen zijn met roken, deden dit in de eerste 6 maanden. Het is mogelijk om zonodig een nieuwe kuur met NiQuitin Clear te beginnen bij de patiënten die zijn blijven verder roken of die opnieuw begonnen zijn met roken.

De patiënten dienen te worden aangemoedigd om volledig te stoppen met roken vanaf het begin van de behandeling met NiQuitin Clear. Ze dienen erop gewezen te worden dat er, bij voortzetting van het tabaksverbruik tijdens het gebruik van de pleister/ patch, een risico op bijwerkingen bestaat, omwille van de concentratiepieken van nicotine die hoger zijn dan deze die met tabak alleen worden vastgesteld. In geval van een klinisch significante toename van de cardiovasculaire of andere effecten van nicotine is het gepast om de doses te verlagen of de behandeling te onderbreken. Het is daarenboven noodzakelijk om de dosering van een reeks geneesmiddelen die op concomitante wijze worden toegediend, aan te passen (zie Interacties). Permanent gebruik van NiQuitin Clear bij patiënten die gestopt zijn met roken is niet aan te raden omdat chronisch gebruik van nicotine kan leiden tot toxiciteit en verslaving. NiQuitin Clear wordt goed verdragen door patiënten met een gezonde huid; de pleister/ patch kan irritatie uitlokken bij patiënten met een cutane aandoening (atopische of eczemateuze dermatitis). In geval van een ernstige of blijvende reactie op de plaats van applicatie (ernstig erytheem, pruritus of oedeem) of veralgemeende cutane reacties (urticaria, rash of veralgemeende erupties) dienen de patiënten het gebruik van NiQuitin Clear onmiddellijk stop te zetten en hun geneesheer te consulteren. Patiënten die aan contactallergie lijden, moeten verwittigd worden omtrent het risico van ernstige reactie in geval van blootstelling aan andere nicotinebevattende producten of bij herneming van de rookgewoonten.

De risico's die verbonden zijn aan de substitutie van nicotine bij patiënten die aan bepaalde cardiale of perifere vaataandoeningen lijden, moeten beoordeeld worden in verhouding tot de voordelen van een substitutiebehandeling bij het stoppen met roken. Vooral patiënten met een coronaire ziekte (antecedenten van myocardinfarct en/of angor), ernstige ritmestoornissen of vasospastische aandoeningen (ziekte van Buerger, angor van Prinzmetal) moeten onderzocht worden vooraleer een substitutiebehandeling met nicotine te overwegen. Soms leidt gebruik van NiQuitin Clear tot het optreden van een tachycardie. Wanneer ernstige cardiovasculaire symptomen optreden in het kader van de behandeling, dient de toediening van NiQuitin Clear onmiddellijk te worden stopgezet. Over het algemeen wordt de toediening van NiQuitin Clear onmiddellijk na een myocardinfarct vermeden. De farmacokinetiek van nicotine werd niet bestudeerd bij bejaarde patiënten of bij patiënten met renale of hepatische stoornissen. Aangezien nicotine sterk gemetaboliseerd wordt en de totale klaring afhankelijk is van de bloedvoorziening van de lever, kan er verwacht worden dat hepatische stoornissen een invloed zullen hebben op de kinetiek (gedaalde klaring). Alleen een uitgesproken nierinsufficiëntie zou invloed kunnen uitoefenen op de klaring van nicotine of haar metabolieten uit de bloedcirculatie. Nicotine vertraagt de genezing van peptische ulcera. NiQuitin Clear dient met de grootste voorzichtigheid te worden toegediend aan patiënten met een actief peptisch ulcus en alleen wanneer de voordelen van het gebruik in het kader van een programma rond het stoppen met roken belangrijker blijken dan de risico's.

NiQuitin Clear dient eveneens met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met hyperthyroïdie, feochromocytoom of insulinedependente diabetes, daar nicotine de vrijzetting van catecholamines uit de bijnieren stimuleert. Substitutie met behulp van nicotine is een risicofactor voor maligne hypertensie bij patiënten met hypertensie. NiQuitin Clear dient met de grootste voorzichtigheid te worden toegediend aan deze patiënten en alleen wanneer de voordelen van het gebruik in het kader van een programma rond het stoppen met roken belangrijker blijken dan de risico's.
Opmerking met betrekking tot de veiligheid van kinderen: De hoeveelheden nicotine die door volwassen rokers worden verdragen kunnen symptomen van vergiftiging uitlokken bij het kind, met eventueel fatale afloop in geval van applicatie of ingestie van NiQuitin Clear. Daarom moet men de patiënten aanraden de reeds gebruikte en nog niet gebruikte pleisters/ patches NiQuitin Clear buiten het bereik van kinderen te houden.
Voorzorgen bij het aanbrengen NiQuitin Clear kan eventueel huidreacties en een contactsensibilisatie uitlokken. Daarom dient onnodig contact met actieve systemen te worden vermeden. Bij het aanbrengen dient erover gewaakt te worden noch de neus noch de ogen aan te raken en de handen na het aanbrengen zorgvuldig te wassen.

Zwangerschap en lactatie:
De nefaste effecten van sigarettenrook zijn reeds voldoende aangetoond bij de moeder en het kind: een laag geboortegewicht, een verhoogd risico op spontane abortus en verhoging van de perinatale mortaliteit. De specifieke effecten van NiQuitin Clear op de foetale ontwikkeling zijn niet gekend. Daarom verdient het de voorkeur zwangere patiënten met behulp van vorming en gedragstechnieken aan te zetten tot het stoppen met roken, vooraleer een farmacologische behandeling te overwegen. Er werden gevallen van spontane abortus tijdens behandeling met NiQuitin/NiQuitin Clear gemeld; het is onmogelijk de eventuele rol van NiQuitin/NiQuitin Clear daarbij uit te sluiten.
NiQuitin Clear mag alleen door zwangere vrouwen gebruikt worden - van wie sommige niet zullen stoppen met roken - als de kans op het stoppen met roken de potentiële risico's in verband met het gebruik van het geneesmiddel overstijgt.

Bij toediening van NiQuitin Clear aan vrouwen die borstvoeding geven, dient men blijk te geven van de nodige voorzichtigheid. Nicotine wordt overgebracht in de moedermelk (de verhouding melk/plasma bedraagt ongeveer 2,9).
Nicotine wordt per os geabsorbeerd. Zuigelingen kunnen de nicotine door middel van het eerste-passage effect ter hoogte van de lever elimineren, doch de klaring is zeer weinig doeltreffend bij de geboorte. Bij een juist gebruik van NiQuitin Clear kan worden verwacht dat de concentraties nicotine in de moedermelk lager zijn dan deze die geobserveerd worden wanneer de moeder rookt, omdat de concentratie nicotine in het plasma bij de moeder minder hoog is in geval van substitutie met nicotine. Het potentieel risico op blootstelling van de zuigeling aan de nicotine, vervat in NiQuitin Clear, dient te worden geëvalueerd in verhouding tot het risico dat de moeder loopt wanneer ze blijft roken (passief roken en contaminatie van de melk door andere bestanddelen van de rook) of wanneer ze NiQuitin Clear met sigaretten combineert.

Ongewenste effecten:
Lokale effecten
De meest frequente bijwerkingen van NiQuitin Clear zijn voorbijgaande pruritus, een branderig gevoel of een gevoel van prikkeling op de plaats van de applicatie.
De meeste lokale reacties zijn gematigd en verdwijnen na het verwijderen van de pleister/ patch. In enkele zeldzame gevallen werden cutane reacties van het allergisch type gemeld.

Systemische effecten
Veel van de systemische effecten die tijdens het gebruik van nicotinepleisters/patches optreden, staan in verband met de farmacologische effecten van nicotine of van de ontwenning. Onder de bijwerkingen die bij > 3% van de patiënten optraden en die veroorzaakt konden zijn door de pleister/ patch, kunnen insomnia, nachtmerries, nervositas, (spier)pijn, dyspepsie, faryngitis en frequente hoest weerhouden worden. Hoofdpijn, asthenie, grippaal syndroom, nausea, duizeligheid, depressie en smaakstoornissen komen eveneens frequent voor, maar het was niet mogelijk om een causaal verband tussen deze symptomen en het gebruik van NiQuitin Clear vast te stellen.

Overdosering:
Tekens en symptomen van acute intoxicatie met nicotine
Bleekheid, nausea, hypersialosis, abdominale pijn, braken, diarree, koud zweet, hoofdpijn, duizeligheid, beven, gezichts- en gehoorsstoornissen, verwardheid en extreme zwakte. Zware overdosering kan een toestand van extreme uitputting, hypotensie en ademhalingsinsufficiëntie uitlokken. Letale doses leiden snel tot convulsies; de dood treedt in als gevolg van een centrale en perifere respiratoire paralyse of, minder frequent, als gevolg van hartdecompensatie. Bij simultaan gebruik van meerdere pleisters/ patches NiQuitin Clear kunnen de systemische toxische effecten tot uiting komen onder de vorm van acute intoxicatiefenomenen van nicotine.

Behandeling van de overdosering:
Verwijderen van het (de) transdermaal (-ale) systeem (systemen) (pleister(s)/ patch(es)) NiQuitin Clear. Aangezien er nog niet voldoende ervaring is met betrekking tot een overdosering door transdermale toediening, wordt aanbevolen om dezelfde maatregelen te nemen als bij acute intoxicatie met nicotine. Bij een ernstige intoxicatie met nicotine die tot respiratoire paralyse leidt, is het noodzakelijk om de patiënt mechanisch te beademen. In geval van hypotensie en/ of cardiovasculaire collaps dienen de gepaste urgentiemaatregelen te worden genomen.

Interacties:
Stoppen met roken, al dan niet in combinatie met nicotinesubstitutie, kan de respons van vroegere rokers op bepaalde tegelijk toegediende geneesmiddelen wijzigen. Er wordt over het algemeen aanvaard dat roken het metabolisme verhoogt en de plasmaconcentraties van geneesmiddelen zoals fenacetine, cafeïne, theofylline, imipramine, pentazocine en fenylbutazon door enzymatische inductie verlaagt. Stoppen met roken kan de plasmaconcentraties van deze geneesmiddelen doen toenemen. Het kan ook noodzakelijk zijn om de doses insuline te verlagen daar de absorptie van subcutaan toegediende insuline verhoogd wordt. Er werd ook melding gemaakt van andere effecten met tabak die geen enkel verband hebben met enzymatische inductie: afname van het diuretisch effect van furosemide, vermindering van het hartdebiet en verminderde antihypertensieve werking van propranolol, wat ook te wijten kan zijn aan de hormonale effecten van nicotine. Deze effecten zijn reversibel wanneer de patiënt stopt met roken.
Roken kan, zoals bij andere toedieningsvormen van nicotine, de serumspiegels van cortisol en catecholamines verhogen. Het kan raadzaam zijn om eventuele behandelingen op basis van adrenerge agonisten of antagonisten aan te passen in functie van de wijzigingen van de behandeling met nicotine of het tabaksgebruik van de patiënt.

Inhoud:
21 stuks
Kenmerken:
Merk NIQUITIN
Categorie Pleisters
Prijs 49,39 
Gewicht 79 gr
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.