Sinutab 500/30mg 15 Tabletten

van Sinutab
5,65 

In voorraad!
  Aan mijn Favorieten toevoegen
Besteld voor 16u, morgen bij u geleverd OF in afhaalpunt 24u via Mondial Relay of 24u via DPD of 24u via Bpost of 24u via Bpost of 48u via ColliShop
Beschrijving

Sinutab 500/30mg 15 Tabletten

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

7 gebruikstips:
- Begin uw behandeling met de laagst mogelijke effectieve dosis: 500 mg
- Neem nooit meer dan 1 g (1000 mg) per keer in
- Wacht na een inname ten minste 4 tot 6 uur voor een nieuwe inname
- Neem bij zelfmedicatie nooit meer dan 3 g (3000 mg) per dag in en neem de medicatie nooit langer dan 5 dagen
- Als uw toestand niet verbetert: verhoog nooit uw dosissen en verkort ook de tijd tussen 2 innames niet
- Als u andere geneesmiddelen neemt tegen koorts, pijn of symptomen van verkoudheid en/of griep, kijk dan steeds na of zij paracetamol bevatten, zodat u de limiet van 3 g per dag niet overschrijdt
- Vermijd elke consumptie van alcohol tijdens de behandeling

Indicaties:

Symptomatische behandeling van neusverstopping met hoofdpijn en / of koorts.

Samenstelling:
Sinutab 500/30 mg tabletten.
Actieve stoffen: Paracetamol 500 mg — Pseudoefedrine 30 mg.
Hulpstoffen: Natrium amylum glycollatum — Cellulosum microcristallinum — Povidonum — Crospovidonum — Magnesium stearas — Stearicum acidum — Amylum maïdis pregelatinum.
Sinutab Forte 500/60 mg tabletten.
Actieve stoffen: Paracetamol 500 mg — Pseudoefedrine 60 mg.
Hulpstoffen: Croscarmellose Sodium — Cellulosum microcristallinum — Povidonum — Crospovidonum — Magnesium stearas — Stearicum acidum — Amylum maïdis pregelatinum.

Posologie en wijze van gebruik:
Sinutab Forte 500/60 mg tabletten.
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.
1 tablet, 2 à 3 maal per dag. Tussen de innames door moet een tijdsinterval van minstens 4 uur worden gerespecteerd.
De maximale behandelingsduur bedraagt 5 dagen. In geval van een bacteriële infectie kan een antibioticatherapie nodig zijn.
Sinutab 500/30 mg tabletten.
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.
1 à 2 tabletten, 2 à 3 maal per dag. Tussen de innames door moet een tijdsinterval van minstens 4 uur worden gerespecteerd.
De maximale behandelingsduur bedraagt 5 dagen. In geval van een bacteriële infectie kan een antibioticatherapie nodig zijn.

Kenmerken:
Merk Sinutab
Categorie Tabletten
Prijs 5,65 
Gewicht 22 gr
Contra-indicaties - Bijwerkingen

Contra-indicaties:
Sinutab 500/30 mg en Sinutab Forte 500/60 mg tabletten zijn tegenaangewezen bij individuen met gekende overgevoeligheid aan het product of één van zijn componenten.
Het is eveneens tegenaangewezen bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie, zeer ernstige hypertensie of aandoeningen van de coronairen. Gelijktijdig gebruik met MAO-remmers of gebruik in de voorbije 14 dagen van MAO remmers is tegenaangewezen vanwege het gevaar voor mogelijke fatale hypertensie-opstoten en hyperthermie.
Tevens tegenaangewezen bij kinderen jonger dan 12 jaar en tijdens zwangerschap en lactatie.

Bijzondere voorzorgen:
De behandeling onderbreken in geval van tachycardie, palpitaties, nausea. Sportbeoefenaars moeten ervan op de hoogte worden gebracht dat pseudoefedrine tot een positieve reactie kan leiden bij de dopingcontrole.
Net zoals alle andere sympathicomimetica moet pseudoefedrine met voorzichtigheid worden gebruikt in geval van coronaire insufficiëntie (ischemie), arteriële hypertensie, hyperthyroïdie, diabetes en psychosen.
Personen met mictiestoornissen en vooral andere personen die aan een prostaataandoening lijden, moeten van dichtbij worden gevolgd (omdat alfasympathicomimetica op de blaassfincter inwerken). In geval van een heelkundige ingreep: het is wenselijk de behandeling enkele dagen voor de ingreep te onderbreken wegens gevaar voor hypertensie-opstoten bij gebruik van vluchtige halogenen.
Wanneer tegelijk antihypertensiva, amfetamines of sympathicomimetica toegediend worden, dient de bloeddruk kort na het starten van de behandeling gecontroleerd te worden.
Voorzichtigheid is aangewezen bij glaucoom. In geval van ernstige stoornissen van de lever- en nierfunctie moet de posologie aangepast worden. Chronisch alcohol gebruik kan het risico op leverschade verhogen

Zwangerschap en lactatie:
Voorzichtigheid is geboden bij toediening aan zwangere vrouwen of aan vrouwen die borstvoeding geven: bij de mens wordt het gebruik van pseudoefedrine tijdens de zwangerschap geassocieerd met een hogere frequentie van gastroschisis (= defect van de voorste buikwand met een intestinale hernia). Bijgevolg is pseudoefedrine tegenaangewezen gedurende de zwangerschap.
Pseudoefedrine wordt in kleine hoeveelheden in de moedermelk uitgescheiden. Gebruik tijdens de lactatieperiode is tegenaangewezen.

Ongewenste effecten:
Allergie.
Enkele zeldzame gevallen van allergische accidenten die zich manifesteerden in de vorm van een eenvoudige huiduitslag met erytheem of urticaria en die stopzetting van de behandeling vereisten werden gemeld, alsook enkele zeer zeldzame gevallen van trombocytopenie. Quincke oedeem en andere tekenen van anafylaxie werden zelden gemeld.
CZS.
Reacties als droge mond, dysgueusie, insomnia, migraine, angst en zenuwachtigheid werden waargenomen.
T.g.v. pseudoefedrine kan excitatie van het CZS optreden zoals slaapstoornis en zelden hallucinaties.
Nieren.
Urinaire retentie werd een enkele keer waargenomen bij mannen waar prostaathypertrofie een predisponerende factor bleek te zijn.
Hart.
Tachycardie en toename van bloeddruk kunnen soms voorkomen.
Lever.
Tekenen van levertoxiciteit na een verlengde behandeling bij hoge dosissen werden gemeld. Deze kan versterkt worden door alcohol en microsomale inducerende enzymes.

Overdosering - Interacties

Besturen van voertuigen:
De inname van paracetamol en pseudoefedrine tabletten heeft geen invloed op het besturen van voertuigen of het gebruik van machines.

Overdosering:
Paracetamol.
Symptomen: nausea, braken, anorexia, bleekheid, abdominale pijn, meestal binnen de eerste 24 uur. Overdosering vanaf 10 g paracetamol (150 mg/kg lichaamsgewicht bij kinderen) kan een hepatische cytolyse veroorzaken en leiden tot een volledige en irreversibele necrose. Dit uit zich in leverinsufficiëntie, metabole acidose en een encefalopathie die tot coma en de dood kan evolueren. Men neemt tegelijkertijd een stijging
van de levertransaminasen, het lactaatdehydrogenase en het bilirubine en een daling van het protrombinegehalte waar, die 12 à 48 uur na de inname kan verschijnen.
Om de patiënt te beschermen tegen hepatoxiciteit moet de overdosering met paracetamol zo snel mogelijk gelimiteerd worden (maagspoeling met geactiveerde kool) gevolgd door intraveneus toedienen van N-acetylcysteïne.
Pseudoefedrine.
Ten gevolge van overdosering met pseudoefedrine, kunnen geïrriteerdheid, rusteloosheid, tremor, convulsies, palpitaties, hypertensie en mictiestoornissen voorkomen. Ook mydriase, hallucinaties, braken, hartaritmieën.
Behandeling: Onmiddellijk overbrenging naar een ziekenhuis. Snelle evacuatie van het ingenomen product via maagspoeling. De behandeling omvat ook toediening van actieve kool. Symptomatische behandeling: hypertensie controleren door toediening van een alpha-blokker, tachycardie door middel van een bètablokker. Convulsies behandelen met diazepam (volwassenen: 10 mg I.V. of I.M.; kinderen:0,2 - 0,5 mg/kg rectaal.)
Cardiorespiratoire ondersteuning.

Interacties:
Toe te schrijven aan pseudoefedrine.
Sympathicomimetica zoals pseudoefedrine veroorzaken een vrijzetting van norepinefrine. Wanneer dan gelijktijdig MAO-remmers gebruikt worden, verhoogt de concentratie aan norepinefrine thv de zenuwuiteinden nog meer omdat de afbraak van catecholamines geinhibeerd wordt. Wegens de lange werkingsduur van de MAO-remmer is deze interactie nog mogelijk 15 dagen na stopzetting van de behandeling met de MAO-remmer. Een uitgesproken verhoging van de sympathicomimetische activiteit wordt vastgesteld met bijgevolg risico op ernstige hypertensie, samengaand met koorts, hoofdpijn en tachycardie.
Pseudoefedrine kan de hypotensieve activiteit omkeren van geneesmiddelen met sympathische activiteit zoals bretylium, bethanidine, guanethidine, debrisoquine, methyldopa, alpha- en beta-adrenerge blokkers. De combinatie met vluchtige halogenen voor anesthesie vereist speciale voorzorgsmaatregelen: gevaar voor een preoperatieve hypertensie-opstoot. In geval van een geplande heelkundige ingreep is het wenselijk de behandeling enkele dagen voor de ingreep te onderbreken.
Risico op hypertensie, tachycardie, aritmieën bij tricyclische antidepressiva.
De resorptie van pseudoefedrine kan toenemen als het gelijktijdig toegediend wordt met een geneesmiddel op basis van aluminiumhydroxyde. Toediening van pseudoefedrine aan patiënten behandeld met metformine verhoogt het risico op hyperglycemie. De glycemie moet regelmatig gecontroleerd worden in geval van associatie. Bij gebruik van trazodone (250 mg per dag) na inname van pseudoefedrine werden volgende symptomen beschreven: verwarring, angst, paniek en depersonalisatie.
Interacties tussen pseudoefedrine en dihydroergotamine, linezolid, methyldopa, natriumbicarbonaat en diflunisal zijn beschreven.
Toe te schrijven aan paracetamol:
Interacties met paraklinische onderzoeken; paracetamol kan de dosering van het urinezuur in het bloed via de fosfowolframaatreductiemethode en de glykemie-bepaling met de glucose-oxydase-peroxydase methode vervalsen.
Een interactie van paracetamol met coumarine-derivaten is mogelijk. In ieder geval kan de inname van meer dan 2 g paracetamol per dag gedurende een langere periode (meer dan een week) het risico op bloedingen verhogen en de regelmatige controle van de International Normalised Ratio (INR) nodig maken.
In geval van overdosering kunnen alcohol, barbituraten, fenytoïne, carbamazepine en isoniazide het risico op leverschade vergroten. Een bijzondere voorzichtigheid en in achtname van de aanbevolen dosis is nodig bij kinderen met epilepsie, behandeld met barbituraten, fenytoïne, carbamazepine of lamotrigine.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.