Sinutab 500mg/30mg 15 Tabletten

van Sinutab
Geneesmiddel
Sinutab 500mg/30mg 15 Tabletten
6,15 
+
 
Tijdelijk niet beschikbaar
We zullen u via e-mail contacteren zodra dit artikel weer op voorraad is.
Veuillez indiquer une adresse e-mail valide
 
Uw aanvraag werd geregistreerd
Op voorraad!
Newpharma klantenbeoordeling: 4,7/5

Beschrijving

Behandeling van neus- en sinusverstopping, met hoofdpijn en/ of koorts

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Behandeling van neus- en sinusverstopping, met hoofdpijn en/ of koorts zoals bv. bij verkoudheid of
griep
Sinutab bevatten pseudoefedrinehydrochloride, een ontzwellend en vaatvernauwend middel ter hoogte van de bovenste luchtwegen, en paracetamol, dat koorts en pijn vermindert.
Sinutab zijn geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.

Indicaties:
Behandeling van neus- en sinusverstopping, met hoofdpijn en/ of koorts
Voor gebruik bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar

Contra-indicaties:
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
- Bij patiënten met verhoogde bloeddruk en aandoeningen van de kransslagaders
- In het geval u een beroerte heeft gehad of indien er een risicofactor aanwezig is die de kans op
beroertes kan vergroten.
- Bij ernstige lever- en/ of nierziekten
- Bij kinderen jonger dan 12 jaar
- Bij personen die behandeld worden of die in de voorbije 2 weken behandeld werden met MAO inhibitoren (groep van geneesmiddelen gebruikt bij depressie)
- In combinatie met andere geneesmiddelen met een vaatvernauwend ontzwellend effect, via de mond of de neus toegediend
- Tijdens zwangerschap en borstvoeding

Samenstelling:
- De werkzame stoffen in dit geneesmiddel zijn paracetamol en pseudoefedrinehydrochloride.
Een tablet Sinutab bevat 500 mg paracetamol en 30 mg pseudoefedrinehydrochloride.
- De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn: natriumzetmeelglycolaat, microkristallijne cellulose, crospovidone, povidone, magnesiumstearaat, stearinezuur en gepregelatineerd maïszetmeel.

Actieve samenstelling:
Paracetamol en pseudoefedrinehydrochloride

Gebruiksaanwijzing:
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:
Sinutab: 1 à 2 tabletten, 2 à 3 maal per dag
Tabletten om in te nemen via de mond met een beetje water.

Ouderen, patiënten met lever- of nierinsufficiëntie of het syndroom van Gilbert of in geval van chronisch alcoholgebruik: raadpleeg uw arts of apotheker.
Tussen de innames door moet een tijdsinterval van minstens 4 uur worden gerespecteerd. De duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te zijn (maximum 5 dagen) en moet beperkt zijn tot de periode waarin er symptomen zijn.
Een arts dient geraadpleegd te worden indien de pijn of koorts langer dan 3 dagen aanhoudt.

Voorzorgsmaatregelen:
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Dit geneesmiddel bevat paracetamol. Langdurig of veelvuldig gebruik wordt afgeraden. Langdurig gebruik, behalve onder medisch toezicht, kan schadelijk zijn.
De maximale dosis mag in geen geval overschreden worden. Om het risico van een overdosis te vermijden, mogen geen andere paracetamol-bevattende producten gelijktijdig ingenomen worden.
Als de pijn of koorts aanhoudt of erger wordt, bij hoge koorts of als er nieuwe symptomen optreden, moet een arts worden geraadpleegd.
Inname van meer dan de aanbevolen dosis (overdosis) kan leiden tot schade aan de lever. Zoek in geval van een overdosis onmiddellijk medische hulp, ook als u geen verschijnselen waarneemt.

Stop onmiddellijk met de inname van Sinutab en contacteer uw arts:
- Er kan zich plotselinge buikpijn voordoen of er kan bloed via de anus naar buiten komen (rectale bloeding) als gevolg van ontsteking van de dikke darm (ischemische colitis). Als u deze verschijnselen in het maag-darmkanaal krijgt, moet u onmiddellijk stoppen met het innemen van Sinutab en contact opnemen met uw arts of medische hulp zoeken.
- Bij de eerste verschijnselen van huiduitslag (waaronder rode vlekjes met kleine, met pus gevulde blaasjes, al dan niet tezamen met koorts of een ander teken van overgevoeligheid:
U moet waakzaam zijn voor tekenen van ernstige huidreacties
- In geval van beginnende hoge bloeddruk, versnelde hartslag, hartkloppingen, hartritmestoornis, misselijkheid of neurologische symptomen (zoals een snel opkomende of erger wordende hoofdpijn)
- De bloedtoevoer naar uw oogzenuw kan afnemen door gebruik van Sinutab. Als u last krijgt van een plotseling verminderd gezichtsvermogen, stop dan met het innemen van Sinutab en neem contact op met uw arts of roep onmiddellijk medische hulp in.

Sinutab moeten onder begeleiding van een arts worden gebruikt:
- In geval van hartaandoeningen waaronder angina pectoris of verhoogde bloeddruk
- Bij diabetes, bepaalde psychische aandoeningen, glaucoom, een schildklierziekte, verminderde nierfunctie en bij volwassenen met moeilijkheden bij het urineren door een vergroting van de prostaat (prostaathypertrofie)
- Bij gelijktijdige inname van geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, amfetamines (stimulerende middelen) of sympathicomimetica (geneesmiddelen gebruikt bij o.m. bepaalde aandoeningen van de luchtwegen)
De bloeddruk dient kort na het starten van de behandeling gecontroleerd te worden.
- Door patiënten met een leverziekte. In geval van ernstige stoornissen van de lever- en nierfunctie moet de dosis aangepast worden.

Sinutab moeten in de onderstaande gevallen met voorzichtigheid gebruikt worden.
Het product met voorzichtigheid gebruiken in geval van nier- en/ of leveraantasting en bij volwassenen die minder dan 50 kg wegen (in deze gevallen is het aangeraden de dosis te verlagen), alsook in geval van glucose-6-fosfaat dehydrogenase deficiëntie en haemolytische anemie.
Chronisch alcoholgebruik kan het risico op leverschade verhogen. Personen die verslaafd zijn aan alcohol of patiënten met een leverziekte dienen voor gebruik een arts te raadplegen. Alcohol dient niet te worden gebruikt tijdens de behandeling met paracetamol.
Gelijktijdige behandeling met geneesmiddelen die de leverfunctie beïnvloeden, uitdroging en chronische ondervoeding zijn eveneens risicofactoren voor het optreden van levertoxiciteit. De maximale dagdosis mag dan zeker niet overschreden worden.
Sportbeoefenaars moeten er rekening mee houden dat pseudoefedrine tot een positief testresultaat kan leiden bij dopingcontrole.
In geval van een heelkundige ingreep dient de behandeling enkele dagen voor de ingreep onderbroken te worden.

Bij kinderen en jongeren die 60 mg/ kg paracetamol per dag innemen, mag dit geneesmiddel niet gecombineerd worden met een ander geneesmiddel tegen koorts.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Vertel het uw arts of apotheker bij gelijktijdig gebruik met flucloxacilline (antibiotica), omdat dit kan leiden tot een ernstig risico op bloed- en vochtafwijkingen (metabole acidose met verhoogde anion gap) die dringend moeten worden behandeld. Ze kunnen met name voorkomen bij mensen bij wie de nieren niet goed werken (nierinsufficiëntie), met bloedvergiftiging (sepsis (wanneer bacteriën en hun toxinen in het bloed circuleren), wat tot beschadiging van organen kan leiden), ondervoeding, langdurig alcoholisme, en bij gebruik van de maximale dagelijkse doses paracetamol.

De combinatie van dit geneesmiddel met de volgende geneesmiddelen moet vermeden worden omdat er een risico bestaat op ernstige verhoging van de bloeddruk:
Dihydroergotamine, ergotamine, methysergide (tegen migraine), bromocriptine (tegen Parkinson), cabergoline (remmer van de melkproductie), andere geneesmiddelen met een vaatvernauwend ontzwellend effect (bv.: efedrine, etilefrine, methylfenidaat, nafazoline, oxymetazoline, néosynéphrine, pseudoefedrine, tetryzoline, tramazoline, xylomet.; via de mond of neus toegediend), MAO
inhibitoren (groep van geneesmiddelen tegen depressie, ook indien de inname ervan minder dan 2 weken geleden is), eetlustremmers, stimulerende geneesmiddelen van het amfetamine type, geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, furazolidon (antibioticum), of sommige tricyclische antidepressiva.
Dit geneesmiddel kan een invloed hebben op de bloeddrukverlagende werking van sommige geneesmiddelen zoals reserpine, methyldopa en bèta-blokkers.
Er is interactie mogelijk met aluminiumhydroxide (tegen maagzuur of diarree), metformine (bloedsuikerverlagend), trazodon (tegen depressie), linezolid (tegen infectie), diflunisal (tegen ontsteking), natriumbicarbonaat, coumarinederivaten (vitamine K-antagonisten, bloedverdunners), colestyramine (cholesterolverlagend), probenicide (tegen jicht), zidovudine (tegen HIV; het risico op leverschade kan verhogen), metocl. en domperidon (tegen misselijkheid en braken), en hormonale contraceptiva.

Als dit geneesmiddel tegelijk met alcohol of met de volgende geneesmiddelen wordt ingenomen, kan het risico op leverschade verhogen: barbituraten (slaapmiddel), fenytoïne, carbamazepine, primidone en lamotrigine (tegen epilepsie), rifampicine en isoniazide (tegen tuberculose), en chlooramfenicol (tegen infectie).

Chronisch alcoholgebruik kan het risico op leverschade verhogen. Alcohol dient niet te worden gebruikt tijdens de behandeling met paracetamol.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding: neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Sinutab en Sinutab Forte mogen niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap en bij borstvoeding.
Het is niet gekend of Sinutab een invloed hebben op het besturen van voertuigen en/ of het bedienen van machines waarbij precieze reflexen vereist zijn.
Sinutab bevatten minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat ze in wezen natriumvrij zijn.
Inname van meer dan de aanbevolen dosis (overdosis) kan leiden tot schade aan de lever, in het bijzonder bij ouderen, jonge kinderen, patiënten met lever- of nierinsufficiëntie, chronisch alcoholgebruik, chronische ondervoeding, bij gebruik van enzyminducerende geneesmiddelen en bij volwassenen die minder dan 50 kg wegen.
Zoek in geval van een overdosis onmiddellijk medische hulp. Een snelle medische beoordeling is essentieel voor zowel volwassenen als kinderen, ook als u geen verschijnselen of symptomen waarneemt. De levertoxiciteit treedt dikwijls pas 24 tot 48 uur na inname op.

Inname van zeer hoge doses paracetamol kan toxisch zijn voor de nieren en de lever. Dit effect wordt versterkt door gelijktijdige inname van alcohol. De belangrijkste tekenen en symptomen van een paracetamolintoxicatie bestaan in eerste instantie uit transpiratie, digestieve ongemakken zoals eetlustgebrek, misselijkheid en braken. Ook kunnen een vervelend gevoel in de buik, leveraandoeningen, bleke huidskleur en algemeen onbehagen voorkomen en kunnen bepaalde laboratoriumresultaten verstoord zijn.
De verwachte klinische gevolgen van acuut leverfalen in samenhang met een overdosis paracetamol zoals infecties, verstoring van het bloedbeeld, metabolismestoornissen, coma (bij een zware overdosis van paracetamol of van meerdere geneesmiddelen), hersenaandoeningen, hart- en vaataandoeningen (o.a. te lage bloeddruk), ademhalingsproblemen, ontsteking van de pancreas, maagdarmbloedingen en
orgaanfalen, kunnen fataal zijn.
De verschijnselen te wijten aan een overdosering met pseudoefedrine kunnen zijn: misselijkheid, braken, opwinding, angst, verhoogde bloeddruk, versnelde hartslag, slapeloosheid, hallucinaties, beven, stuipen, hartkloppingen, stoornissen in de urinelozing, oogpupilverwijding, beroertes, hartritmestoornissen, hersenbloeding, hartinfarct en psychosen. Na een overdosis bij kinderen is slaperigheid gerapporteerd.
Als u stopt met het innemen van dit geneesmiddel:
Niet van toepassing.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddelbijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Stop de behandeling en neem contact op met uw arts:
- Bij de eerste tekenen van huiduitslag (roodheid, netelroos die gepaard kan gaan met jeuk), of een plots optreden van koorts, roodheid van de huid, of verschijnen van vele kleine pustels (mogelijke verschijnselen van acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose, AGEP) die kunnen voorkomen tijdens de eerste 2 dagen van de behandeling, of bij een ander teken van overgevoeligheid (zoals zwelling van de keel, de mond of het gelaat, vochtophoping van huid en/ of slijmvliezen met jeuk). Zeer zelden werden gevallen van ernstige huidreacties en anafylactische reacties of shock gemeld.
- Bij hartinfarct, onregelmatige of versnelde hartwerking, of hartkloppingen
- Bij plots optredende buikpijn, bloed in de stoelgang, rectaal bloedverlies of diarree (mogelijke verschijnselen van ischemische colitis)
- Indien u last heeft van stoornissen van het zenuwstelsel, zoals een gevoel van zenuwachtigheid, slapeloosheid of slaperigheid, migraine, hoofdpijn, angst, smaakstoornissen, een droge mond of hallucinaties (met inbegrip van beelden zien die er niet zijn)
- Als u ongewone vermoeidheid, onverwachte blauwe plekken of bloedingen opmerkt; dit kunnen symptomen zijn van afwijkingen in het bloed.
Bij kinderen werd zeer zelden psychomotorische hyperactiviteit waargenomen.
Sinutab: bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking.
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik deze geneesmiddelen niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u geneesmiddelen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Inhoud:
20 tabletten


Kenmerken:
Merk Sinutab
Categorie Tabletten
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.