Cetirizine Teva 10mg Filmomhulde Tabletten 7

van TEVA
Geneesmiddel
Cetirizine Teva 10mg Filmomhulde Tabletten 7
3,84 
+
Op voorraad!
Newpharma klantenbeoordeling: 4,7/5

Beschrijving

Antiallergisch geneesmiddel

Zie volledige beschrijving

Eigenschappen:
Cetiriz. dihydrochloride is de werkzame stof van Cetirizine Teva.
Cetirizine Teva is een antiallergisch geneesmiddel.

Hoe ziet Cetirizine Teva er uit en wat zit er in een verpakking:
Witte tot gebroken witte filmomhulde tabletten, met een breukstreep aan één zijde.

Indicaties:
Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is Cetirizine Teva 10 mg filmomhulde tabletten geïndiceerd:
- Voor de verlichting van neus- en oogklachten die verband houden met seizoensgebonden en nietseizoensgebonden allergische rhinitis
- Voor de verlichting van urticaria

Contra-indicaties:
Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken:
- U heeft ernstige nieraandoeningen (ernstig nierfalen met creatinineklaring onder 10 ml/min).
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
- U bent allergisch voor hydroxyzine of voor piperazinederivaten (nauw verwante werkzame stoffen van andere geneesmiddelen).

Samenstelling:
Tabletkern: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, natrium croscarmellose, colloïdaal anhydrisch silica, magnesiumstearaat
Tabletomhulling: titaandioxide (E171), hypromellose (E464), macrogol 400

Actieve samenstelling:
De werkzame stof in dit geneesmiddel is cetiriz. dihydrochloride. Eén tablet bevat 10 mg cetiriz. dihydrochloride.

Gebruiksaanwijzing:
De tabletten dienen met een glas vloeistof te worden doorgeslikt.
De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:
De geadviseerde dosering is eenmaal daags 10 mg (1 tablet).
Andere vormen van dit geneesmiddel kunnen geschikter zijn voor kinderen; neem hiervoor contact op met uw arts of apotheker.

Gebruik bij kinderen tussen 6 en 12 jaar:
De geadviseerde dosering is 5 mg (een halve tablet) tweemaal daags.
Andere vormen van dit geneesmiddel kunnen geschikter zijn voor kinderen; neem hiervoor contact op met uw arts of apotheker.

De duur van de behandeling hangt af van het type, de duur en de evolutie van uw klachten. Neem hiervoor contact op met uw arts of apotheker.

Voorzorgsmaatregelen:
- Als u een patiënt met nierproblemen bent, vraag uw arts om advies. Indien nodig moet u een lagere dosis gebruiken. De nieuwe dosis zal bepaald worden door uw arts.
- Als u problemen heeft met plassen (zoals een ruggenmergletsel of prostaat- of blaasproblemen) hebben, vraag dan uw arts om advies.
- Als u epilepsie hebt of als u een risico hebt op stuipen (convulsies).
- Er werden geen duidelijke interacties tussen alcohol (met bloedspiegel van 0,5 promille (g/ l) in de hoeveelheid die overeenkomt met één glas wijn) en normale dosissen van Cetirizine Teva waargenomen. Er zijn echter geen gegevens beschikbaar in verband met de inname van hogere doses cetiriz. en alcohol. Daarom en zoals geldt voor alle antihistaminica, wordt het aanbevolen om het verbruik van alcohol te vermijden tijdens de inname van dit geneesmiddel.
- Indien u een allergietest moet ondergaan, vraag aan uw arts of u de inname van Cetirizine Teva een aantal dagen voordien dient te stoppen. Dit geneesmiddel kan namelijk de uitkomst van de test beïnvloeden.

Kinderen:
Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen jonger dan 6 jaar omdat de tabletformulering de nodige dosisaanpassingen niet toelaat.

Waarop moet u letten met eten en drinken:
Voedsel heeft geen merkbare invloed op de absorptie van Cetirizine Teva.

Zwangerschap en borstvoeding:
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding - neem dan contact op met uw arts voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Het gebruik van Cetirizine Teva moet vermeden worden bij zwangere vrouwen. Als u dit geneesmiddel per ongeluk gebruikt wanneer u zwanger bent, zouden geen schadelijke effecten bij de foetus optreden.
U mag dit geneesmiddel alleen innemen indien nodig en op voorschrift van uw arts.

Cetiriz. wordt uitgescheiden in de moedermelk. Een risico op bijwerkingen bij zuigelingen die borstvoeding krijgen, kan niet worden uitgesloten. Daarom dient u Cetirizine Teva niet in te nemen in de periode dat u borstvoeding geeft, tenzij u contact hebt opgenomen met een arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Klinische studies leverden geen bewijs van stoornissen in de aandacht, de alertheid en de rijvaardigheid na inname van cetiriz. dihydrochloride in de aanbevolen dosis.
Als u van plan bent om te gaan rijden, potentieel gevaarlijke activiteiten uit te voeren of machines te bedienen, moet u uw reactie op Cetirizine Teva goed observeren. U mag de aanbevolen dosis niet overschrijden.

Cetirizine Teva bevat lactose.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.

Cetirizine Teva bevat natrium.
Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per filmomhulde tablet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Patiënten met nierstoornissen:
Patiënten met matig nierfalen wordt aanbevolen om 5 mg eenmaal daags in te nemen.
Indien u lijdt aan een ernstige nierziekte, neem dan contact op met uw arts of apotheker die mogelijks de dosis hieraan zal aanpassen.

Indien uw kind lijdt aan een nierziekte, neem dan contact op met uw arts of apotheker die mogelijks de dosis zal aanpassen aan de noden van uw kind.

Als u de indruk heeft dat de werking van Cetirizine Teva te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.

Na een overdosering kunnen de hieronder beschreven effecten met een toegenomen intensiteit optreden. Volgende bijwerkingen werden gemeld: verwardheid, diarree, duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, algemeen onwel gevoel, verwijde pupillen, jeuk, rusteloosheid, sedatie, slaperigheid, bewegingsloosheid, abnormaal snel hartritme, beven en het ophouden van de urine.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Cetirizine Teva in te nemen:
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Cetirizine Teva:
In zeldzame gevallen kunnen pruritus (intense jeuk) en/ of urticaria opnieuw optreden als u stopt met het innemen van Cetirizine Teva.

De volgende bijwerkingen komen zelden of zeer zelden voor, maar u moet met de inname van dit geneesmiddel stoppen en uw arts onmiddellijk op de hoogte brengen als u ze opmerkt:
- Allergische reacties, waaronder ernstige reacties en angio-oedeem (ernstige allergische reactie die zwelling van gezicht of keel veroorzaakt).
Deze reacties kunnen kort na het eerste gebruik van het geneesmiddel beginnen of later.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kan bij 1 op 10 personen voorkomen):
- Slaperigheid
- Duizeligheid, hoofdpijn
- Faryngitis, rhinitis (bij kinderen)
- Droge mond, misselijkheid, diarree
- Sufheid

Soms voorkomende bijwerkingen (kan bij 1 op 100 personen voorkomen):
- Agitatie
- Paresthesie (abnormale gevoelens van de huid)
- Buikpijn
- Pruritus (jeukende huid), huiduitslag
- Asthenie (extreme vermoeidheid), malaise

Zelden voorkomende bijwerkingen (kan bij 1 op 1000 personen voorkomen):
- Allergische reacties, waarvan sommige ernstig (zeer zelden)
- Depressie, hallucinatie, agressie, verwardheid, slapeloosheid
- Stuipen
- Tachycardie (versnelde hartslag)
- Verminderde leverfunctie
- Urticaria (netelroos)
- Oedeem (onderhuidse zwelling)
- Gewichtstoename

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (kan bij 1 op 10.000 personen voorkomen):
- Trombocytopenie (verlaagd aantal bloedplaatjes)
- Tics (herhaaldelijke ongecontroleerde beweging)
- Flauwvallen, dyskinesie (onwillekeurige bewegingen), dystonie (abnormale langdurige spiercontracties), beven, dysgeusie (smaakstoornis)
- Wazig zien, accommodatiestoornissen (moeilijk scherp stellen), oculogyretisch effect (ongecontroleerd draaien van de ogen)
- Angio-oedeem (ernstige allergische reactie die zwelling van gezicht of hals veroorzaakt), geneesmiddeleruptie (aanhoudende roodheid van de huid door geneesmiddelenovergevoeligheid)
- Afwijkende urinelozing (bedplassen, pijn en/ of moeite met plassen)

Niet bekende bijwerkingen (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
- Toegenomen eetlust
- Zelfmoordgedachten (terugkerende gedachten aan of het bezig zijn met zelfmoord), nachtmerrie
- Geheugenverlies, verslechtering van het geheugen
- Duizeligheid (gevoel van draaien of bewegen)
- Urineretentie (onmogelijkheid om de urineblaas volledig te ledigen)
- Pruritus (intense jeuk) en/ of urticaria na stopzetting van de behandeling
- Gewrichtspijn
- Huiduitslag met pus-bevattende blaren
- Hepatitis (ontsteking van de lever)

Inhoud:
7 filmomhulde tabletten
Kenmerken:
Merk TEVA
Categorie Allergieën
Reviews 0/5 (0 reviews)

Tekst verminderen


Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.