Lysomucil 600 Gran 60 Zakjes 600mg

van ZAMBON

Aan mijn Favorieten toevoegen
12,39 
gratis levering Bij aankoop van minstens 4 producten
In voorraad!
+
Tijdelijk niet beschikbaar
We zullen u via e-mail contacteren zodra dit artikel weer op voorraad is.
Veuillez indiquer une adresse e-mail valide
Uw aanvraag werd geregistreerd

Therapeutische indicaties:
Chronische bronchitis.
In geval van chronische bronchitis (COPD - Chronic Obstructive Pulmonary Disease) gekenmerkt door chronisch hoesten, slijmvorming en geleidelijk toenemende kortademigheid en veroorzaakt door chronische ontsteking van de luchtwegen en oxidatieve stress - met behoud van een minimale longfunctie, +/- 50 % van de normale waarde - is een behandeling op lange termijn met acetylcysteïne geïndiceerd om het risico op en de ernst van de exacerbaties te verminderen.
Mucoviscidose.
In geval van mucoviscidose kan een orale behandeling wegens haar grotere soepelheid een behandeling met aërosol aanvullen.
Acute aandoeningen van de luchtwegen.
Voorgesteld als symptomatische behandeling voor het fluïdiseren van muceuze en mucopurulente secreties bij aandoeningen van de bovenste en onderste luchtwegen.
Behandeling van acute paracetamolintoxicatie.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling:
Het actief bestanddeel is acetylcysteïne. Een bruistablet of één zakje met granulaat voor drank bevat 600 mg acetylcysteïne.
Voor hulpstoffen, zie "Lijst van hulpstoffen".

Farmaceutische vorm:
Bruistabletten.
Granulaat voor drank (zakjes).

Dosering en wijze van toediening:
DOSERING.
Chronische bronchitis.
Vanaf 7 jaar: 600 mg per dag in één inname: 1 zakje of 1 bruistablet Lysomucil 600 mg per dag.
Mucoviscidose.
Vanaf 6 jaar: 1 zakje of 1 bruistablet Lysomucil 600 mg per dag.
De behandelingsperioden kunnen van enkele weken, meerdere maanden tot levenslang gaan en kunnen onderbroken worden door perioden zonder behandeling, waarvan de duur afhankelijk is van de algemene toestand van de patiënt.
Behandeling van acute aandoeningen van de luchtwegen.
Vanaf 7 jaar: 1 zakje of 1 bruistablet Lysomucil 600 mg per dag.
Behandeling van een acute paracetamolintoxicatie langs orale weg.
Voor de bestrijding van de hepatotoxische effecten van intoxicaties met paracetamol worden hoge doses gebruikt.
Twee methoden werden gevalideerd: via intraveneuze en via orale weg.
De voorkeur wordt gegeven aan een intraveneuze behandeling. Voor een orale behandeling geniet het gebruik van Lysomucil 600 mg granulaat voor drank de voorkeur, wegens afwezigheid van natriumzouten in de formule. In afwezigheid ervan, kunnen de Lysomucil 600 mg bruistabletten ook als antidotum bij overdosering met paracetamol gebruikt worden. De orale therapie kan ook als vervolgbehandeling gegeven worden na een eerste intraveneuze ladingsdosis met acetylcysteïne.
Voor de orale behandeling komen coöperatieve patiënten, waarbij niet verwacht wordt dat ze het bewustzijn zullen verliezen, in aanmerking.
De patiënt doen braken of een maagspoeling uitvoeren indien de inname recent is.
Geen actieve medicinale kool toedienen; dit kan de doeltreffendheid van de per os toediening van acetylcysteïne verminderen.
Indien uit de anamnese blijkt dat de eventuele ingenomen dosis hoger ligt dan 8 g (volwassene) of 150 mg/kg (kind) of indien er risico bestaat op een reeds bestaande leveraandoening (chronisch alcoholisme of geneesmidelen die leverenzymen induceren) moet onmiddellijk de behandeling met acetylcysteïne gestart worden zonder op de resultaten van de analyse te wachten (zie posologie hieronder).
Een dosage van paracetamol minstens 4 uur na inname uitvoeren. Indien de plasmaconcentratie binnen een drempel ligt waar geen risico is op leveraantasting, mag de behandeling met acetylcysteïne gestopt worden.
Posologie van acetylcysteïne per os:
De startdosis: 140 mg/kg lichaamsgewicht.
Onderhoudsdosis: 70 mg/kg lichaamsgewicht om de 4 uur toedienen, 17 dosissen in totaal.
Indien de patiënt braakt binnen het uur na een toediening van acetylcysteïne moet deze dosis herhaald worden.
Opgelet: Bij hevig braken zal de voorkeur gegeven worden aan intraveneuze toediening van acetylcysteïne (startdosering: 150 mg/kg in 250 ml glucose 5 %, toe te dienen in 60 minuten).
Noot: de behandeling wordt best uitgevoerd binnen 10 uur na de intoxicatie, in combinatie met de volgende therapeutische maatregelen: controle van de plasmaconcentratie van paracetamol, maagspoeling, bestrijding van de acidose, behoud van het water-elektrolytenevenwicht, toediening van vitamine K of vers plasma, correctie van de hyperglykemie.
Acetylcysteïne vermindert het gevaar voor leverbeschadiging wanneer het binnen de 10 uur na de inname van een toxische dosis paracetamol wordt toegediend. Recente studies hebben aangetoond dat in geval van laattijdige toediening (vanaf 16 uur na de intoxicatie) er nog een mogelijk beschermend effect bestaat. Ook in geval van zware intoxicaties, met fulminante levernecrose, kan het laattijdig toedienen van acetylcysteïne de mortaliteit doet dalen.
Zie ook onder punt "Farmacotherapeutische eigenschappen".
WIJZE VAN TOEDIENING.
Algemeen.
Bruistabletten, zakjes (granulaat voor drank):
De vereiste hoeveelheid in een half glas water of een andere niet-alcoholische drank (b.v. melk, fruitsap) oplossen. Op die manier verkrijgt men een bereiding met een aangename smaak die als dusdanig kan worden ingenomen. Gedeeltelijk gebruikte zakjes mogen tot een volgende inname worden bewaard (het is raadzaam de andere helft binnen de 24 uur te gebruiken). Oplossingen moeten evenwel onmiddellijk worden gebruikt.
Bij kleine kinderen kan de verkregen oplossing met een lepel worden toegediend of in de zuigfles worden gemengd.
De eventuele aanwezigheid van een zwavelgeur bij het openen van de verpakking wijst niet op ontaarding van het product maar is kenmerkend voor het actieve bestanddeel.
Gebruiksaanwijzing bij paracetamolintoxicatie.
(Lysomucil 600 mg, granulaat voor drank)
De dosis kan oraal of via een neus-maag of neus-dunne darm (plastiek) sonde worden toegediend.
De dosis dient opgelost te worden in een voldoende hoeveelheid water d.w.z. tenminste 10 ml water per zakje met een maximale hoeveelheid van 300 ml.
startdosis: 140 mg/kg


onderhoudsdosis: 70 mg/kg (om de 4 uur, 17 dosissen in totaal)


Kenmerken:
Merk ZAMBON
Categorie Pastilles - Tabletten
Prijs 12,39 
Gewicht 260 gr

Contra-indicaties:
Gekende overgevoeligheid voor acetylcysteïne of voor één van de hulpstoffen.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:
Omzichtigheid is geboden bij astmapatiënten, waarbij acetylcysteïne, toegediend via aërosol, bronchospasmen kan uitlokken.
Als de patiënt niet kan ophoesten, moeten de luchtwegen door posturale drainage of zo nodig door aspiratie vrij worden gehouden.
Bij patiënten met hartdecompensatie en arteriële hypertensie dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van natriumzouten in de bruistabletten. Een bruistablet met 600 mg acetylcysteïne bevat ongeveer 5,9 mEq natrium.
Het granulaat voor drank en de bruistabletten bevatten aspartaam, een zoetmiddel dat niet mag worden toegediend aan patiënten met fenylketonurie.
Het granulaat voor drank bevat sorbitol, waardoor patiënten met een zeldzame erfelijke aandoening als fructose-intolerantie het gebruik ervan moeten vermijden.
Op basis van het theoretisch mucolytisch effect van acetylcysteïne op het maagmucus, vermijden patiënten met een onbehandelde actieve ulcus pepticum best het gebruik van acetylcysteïne. Patiënten met ulcus pepticum in de anamnese moeten acetylcysteïne met de nodige voorzichtigheid gebruiken, in het bijzonder wanneer gelijktijdig andere geneesmiddelen met een gekend irriterend effect op het maagslijmvlies worden ingenomen. De geneesmiddelenbewaking, dierproeven en de ruime ervaring met acetylcysteïne wijzen echter niet op een verhoogd risico op irritatie van het maagslijmvlies door acetylcysteïne aan een dosering tot 600 mg/dag.
Bijzondere voorzorgenbij behandeling van paracetamolintoxicatie.
Gebruik van Lysomucil 600 mg granulaat voor drank geniet de voorkeur, wegens afwezigheid van natriumzouten in de formule.
Wanneer men niet over acetylcysteïne onder de vorm van een ampul of granulaat beschikt, kunnen de Lysomucil 600 mg bruistabletten gebruikt worden, rekening houdend met de zoutaanvoer. Deze tabletten mogen niet gebruik worden bij patiënten met een nier- en/of en hartinsufficiëntie. Bij bewustzijnsproblemen gedurende de uren die volgen na de inname van paracetamol moet men eerder denken aan de gelijktijdige inname van andere producten.

Zwangerschap en borstvoeding:
Zwangerschap.
Hoewel tot dusver nooit bijwerkingen tijdens de zwangerschap werden beschreven, is voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product tijdens de zwangerschap.
Een paracetamolintoxicatie bij zwangere vrouwen mag met acetylcysteïne behandeld worden: een goede afloop voor moeder en kind werd beschreven. In geval van een laattijdige behandeling zou de mogelijkheid tot optreden van een spontane abortus evenwel kunnen vergroten.
Borstvoeding.
Bij gebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van Lysomucil 600 mg tijdens de lactatieperiode.

Bijwerkingen:
Gevallen van overgevoeligheid: overgevoeligheidsreacties traden soms op na orale toediening.
Enkele gevallen van overgevoeligheid werden beschreven na I.V. gebruik van hoge doses acetylcysteïne als antidotum bij paracetamolintoxicatie, vooral wanneer acetylcysteïne snel i.v. ingespoten wordt (waarschijnlijk is het een pseudo-allergische reactie, het voorgestelde mechanisme is een vrijstelling van histamine). De symptomen van deze reactie zijn o.a. braken, nausea, rash, urticaria, vertigo, bronchospasmen, tachycardie.
Respiratoir stelsel: bronchorroe, bronchospasmen, rhinorroe (in zeldzame gevallen, vooral na gebruik van acetylcysteïne in aërosoltoestellen).
Gastro-intestinaal stelsel: soms misselijkheid en braken (na orale toediening), stomatitis (in zeldzame gevallen, vooral na gebruik van acetylcysteïne in aërosoltoestellen).

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen:
Er bestaan geen gegevens die erop wijzen dat dit geneesmiddel de aandacht of het reactievermogen kan wijzigen.

Overdosering:
De toxiciteit van acetylcysteïne is gering. Bij toediening van hoge doses kunnen de hoger beschreven bijwerkingen optreden. In voorkomend geval volstaat een symptomatische behandeling.

Lijst van hulpstoffen:
Lysomucil 600 mg, bruistabletten: Natriumbicarbonaat — Anhydrisch citroenzuur — Aspartaam — Citroenaroma.
Lysomucil 600 mg, granulaat voor drank: Aspartaam — ß-caroteen (E160) — Sinaasappelaroma — Sorbitol (E420).

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Door zijn chelerende eigenschappen kan acetylcysteïne de biologische beschikbaarheid van zouten van zware metalen zoals goud en ijzerzouten en van calciumzouten verlagen. Bij gebrek aan exacte gegevens hieromtrent is het raadzaam de inname van acetylcysteïne en deze zouten te spreiden of een andere toedieningsweg te kiezen.
Acetylcysteïne na orale toediening verlaagt de biobeschikbaarheid van oraal toegediende cefalosporines.
Oraal toegediend acetylcysteïne interfereert niet, wat betreft biobeschikbaarheid, met amoxycilline, erythromycine, doxycycline, bacampicilline, thiamfenicol en amoxycilline in associatie met clavulaanzuur.
Voor de cefalosporines moet men hun inname spreiden van de inname van acetylcysteïne of deze op een andere wijze toedienen.
De associatie met andere antibiotica is niet gedocumenteerd.

Gevallen van onverenigbaarheden:
Het wordt niet aanbevolen Lysomucil 600 mg bruistabletten of granulaat voor drank, eenmaal opgelost, te mengen met andere geneesmiddelen.

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.